7 декабря 2009 | Категория: Учебная литература » Статистика | Просмотров: 41941

Економічна статистика - Моторин Р. М.

Название: Економічна статистика
Автор: Моторин Р. М.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–000–000–0
Год выпуска: 2004

Описание книги:
Розглядаються базові поняття та категорії, методологічні принципи сучасної економічної статистики. Посібник складається з трьох розділів: основні інструменти економічної статистики, макроекономічна та мікроекономічна статистика.
Книга допоможе фахівцям, засвоїти основні інструменти економічної статистики, а також показники, методи їх обробки, аналізу економічних явищ і процесів на макрорівні на мікрорівні. У посібнику теоретико-методологічний матеріал супроводжується реальними прикладами, подані до кожної теми питання для самоперевірки, термінологічний словник, список рекомендованої літератури. Розраховано на студентів, які навчаються за спеціальностями: економічна статистика, економічна теорія, облік і аудит, фінанси та іншими. Буде корисним для працівників аналітичних підрозділів органів державного управління, аналітичних центрів, підприємців, викладачів та аспірантів економічних ВНЗ.

Зміст:
Тема 1. Теоретико-методологічні основи економічної статистики
1.1. Предмет економічної статистики
1.2. Методологічні принципи економічної статистики
1.3. Структура економічної статистики
1.4. Напрями розвитку економічної статистики
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАТИСТИКИ
Тема 2. Основні класифікації економічної статистики
2.1 .Роль класифікацій в економічній статистиці
2.2. Класифікатор видів економічної діяльності
2.3. Класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності
2.4. Класифікатор секторів економіки
Тема 3. Система національних рахунків як інструмент оцінки та аналізу економічних явищ і процесів
3.1. Аналітичні можливості СНР
3.2. Основні напрями аналізу даних СНР
3.3. СНР як інструмент вироблення економічної політики
3.4. Міжнародні зіставлення основних агрегатів СНР
3.5. Узгодження СНР з іншими інструментами економічної статистики
Тема 4. Балансові таблиці «Витрати-випуск»
4.1. Поняття і структура таблиць «Витрати-випуск»
4.2. Загальна схема таблиць «Витрати-випуск»
4.3. Головне рівняння таблиці «Витрати-випуск»
4.4. Види таблиць «Витрати-випуск» за класифікаційними ознаками
4.5. Схема й аналітичні можливості балансу пропозиції та використання ресурсів
Тема 5. Аналіз взаємозв’язків між основними макроекономічними інструментами
5.1. Необхідність статистичного вивчення взаємозв’язків між макроекономічними інструментами
5.2. Взаємозв’язки між платіжним балансом і рахунками СНР
5.3. Взаємозв’язки між грошово-кредитним сектором і платіжним балансом
5.4. Взаємозв’язки між статистикою державних фінансів та іншими макроекономічними інструментами
5.5. Взаємозв’язки між грошово-кредитною сферою та іншими макроекономічними інструментами
5.6. Схема аналізу фінансових потоків
РОЗДІЛ 2. МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА
Тема 6. Статистика національного багатства
6.1. Визначення національного багатства в СНР
6.2. Класифікація національного багатства
6.3. Баланс активів і пасивів СНР як джерело для розрахунку національного багатства
6.4. Показники стану та використання окремих елементів національного багатства
Тема 7. Статистика зайнятості населення
7.1. Класифікація населення за статусом зайнятості в СНР
7.2. Визначення економічно активного населення, зайнятих і безробітних у СНР
7.3. Екстенсивний та інтенсивний аналіз зайнятості населення
7.4. Показники ринку праці
7.5. Джерела інформації про зайнятість населення
Тема 8. Методи розрахунку валового внутрішнього продукту
8.1. ВВП як об’єкт статистичного вивчення
8.2. Виробничий метод розрахунку ВВП
8.3. Розподільчий метод розрахунку ВВП
8.4. Розрахунок ВВП методом кінцевого використання
8.5. Методи переоцінки ВВП у порівнянні ціни. Дефлятор ВВП
8.6. Методики оцінювання рівня «тіньової» економіки у ВВП України
Тема 9. Статистика зовнішньоекономічної діяльності
9.1. Зовнішньоекономічна діяльність як об’єкт статистичного вивчення
9.2. Статистичне вивчення зовнішньоторговельного обороту країни
9.3. Використання індексного методу в статистиці зовнішньої торгівлі
9.4. Показники ефективності зовнішньої торгівлі
9.5. Статистична характеристика іноземних інвестицій
9.6. Основні показники платіжного балансу країни
Тема 10. Статистика цін і тарифів
10.1. Завдання статистичного дослідження цін і тарифів
10.2. Методичні особливості вивчення рівня, структури та динаміки цін виробників і покупців
10.3. Основні макроекономічні характеристики рівня цін і тарифів
10.4. Особливості вивчення рівня та динаміки цін на галузевому рівні
РОЗДІЛ 3. МІКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА
Тема 11. Організація статистики підприємств в Україні
11.1. Підприємства як центральний об’єкт економічної статистики
11.2. Статистичний реєстр підприємств
11.3. Роль класифікації та показників СНР у статистиці підприємств
11.4. Структурні обстеження підприємств
11.5. Кон’юнктурні обстеження підприємств
11.6. Доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості в СНР
Тема 12. Статистика основного капіталу
12.1. Економічна сутність основного капіталу та його класифікація
12.2. Види оцінки і баланси основних засобів
12.3. Показники стану і руху основних засобів
12.4. Показники використання основних засобів
Тема 13. Статистика оборотних активів
13.1. Поняття і склад оборотних активів
13.2. Класифікація і правила вартісної оцінки оборотних активів за методологією СНР
13.3. Методи аналізу нефінансових оборотних активів
13.4. Аналіз використання палива та енергії
13.5. Методи аналізу фінансових оборотних активів
Тема 14. Статистика ринку праці
14.1. Показники наявності, структури, стану та руху робочої сили
14.2. Робочий час та його використання
14.3. Робоче місце та його функціонування в часі
14.4. Показники продуктивності праці
14.5. Статистика оплати праці
Тема 15. Статистика науково-технічної та інноваційної діяльності підприємств
15.1. Завдання статистичного вивчення науково-технічного розвитку
15.2. Показники наукової діяльності
15.3. Показники інноваційної діяльності
15.4. Показники патентно-ліцензійної діяльності
15.5. Статистичне вивчення науково-технічних процесів в окремих видах економічної діяльності
Тема 16. Статистика виробництва продукції підприємств
16.1. Основні поняття та категорії
16.2. Продукція промисловості
16.3. Продукція сільського господарства
16.4. Склад обсягів продукції інших видів економічної діяльності
Тема 17. Статистичний аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств
17.1. Сутність і завдання статистичного аналізу
17.2. Аналіз фінансової стійкості підприємства
17.3. Аналіз прибутковості та рентабельності
17.4. Аналіз ліквідності та платоспроможності балансу
17.5. Аналіз ділової активності
17.6. Методи статистичного аналізу фінансового стану підприємств
17.7. Використання результатів статистичного аналізу для вдосконалення управління фінансами підприємств
Тема 18. Статистика інвестицій
18.1. Інвестиції, їхні основні категорії
18.2. Джерела інформації
18.3. Система показників для оцінки вкладення інвестицій
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки