8 июля 2009 | Категория: Учебная литература » Статистика | Просмотров: 10661

Правова статистика - Калачова І. В.

Название: Правова статистика: Навч. посіб.
Автор: Калачова І. В., Трофімова Г. Г.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966-574-746-0
Год выпуска: 2005

Описание книги:
Навчальний посібник написано відповідно до програми дисципліни «Правова статистика». У ньому розглядається місце правової статистики серед статистичних дисциплін, історія її розвитку, предмет і основні галузі, методологічні принципи, провідні поняття і категорії, її сучасна організація, система статистичних показників залежно від галузі та правоохоронного органу.
Детально описано також методологію збору первинних статистичних даних з урахуванням чинного статистичного обліку і статистичної звітності у правоохоронних органах та інших юридичних установах.
У наступних розділах висвітлюються окремі методи статистичного аналізу правових явищ і процесів: метод статистичних групувань, табличний і графічний методи, метод відносних і середніх величин, показників варіації і динаміки, узагальнювальних індексів, їх сутність, значення та межі практич-ного застосування. Завершується посібник розділом про можливості статистичного дослідження економічної злочинності, її особливостей, причин і умов скоєння економічних злочинів, виявлених осіб, діяльності правоохоронних органів у цьому напрямку.
Кожний розділ містить питання і завдання для самоконтролю, у додатках наведено зразки форм статистичних карток, які заповнюються в міліції, прокуратурі, судах, і завдання для індивідуальної роботи студентів.
Для студентів—правознавців вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і факультетів, юристів-практиків.

Зміст:
Розділ 1. Загальні основи правової статистики
1.1. Поняття правової статистики
1.2. Історія розвитку правової статистики
1.3. Основні галузі правової статистики
1.4. Предмет і завдання правової статистики
1.5. Методологічні основи правової статистики
1.6. Сучасна організація правової статистики
1.7. Значення правової статистики в діяльності правоохоронних органів
Розділ 2. Організація статистичного спостереження у правоохоронних органах
2.1. Поняття статистичного спостереження, вимоги до якості даних
2.2. Об’єкт і одиниця спостереження у кримінально-, цивільно-, адміністративно-правовій статистиці
2.3. Програма статистичного спостереження
2.4. Форми, види і способи статистичного спостереження
2.5. Документи первинного обліку у правоохоронних органах та судах
2.6. Державна статистична звітність в органах МВС, прокуратури, судів
2.7. Контроль вірогідності даних статистичного спостереження
Розділ 3. Система показників правової статистики
3.1. Поняття і види статистичних показників
3.2. Система показників кримінально-правової статистики
3.3. Система показників цивільно-правової статистики
3.4. Показники статистики правоохоронних органів та судів
3.5. Відносні показники правової статистики
3.6. Сучасні проблеми формування системи показників правової статистики
Розділ 4. Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження
4.1. Поняття статистичного зведення і групування
4.2. Види статистичних групувань
4.3. Основні питання методології статистичних групувань
4.4. Ряди розподілу правових явищ
4.5. Застосування групувань у кримінально- і цивільно-правовій статистиці
4.6. Табличний метод подання матеріалів правової статистики
4.7. Графічне зображення правових показників
Розділ 5. Узагальнювальні характеристики статистичної сукупності правових явищ
5.1. Поняття і види середніх величин
5.2. Середня арифметична: проста і зважена
5.3. Середня гармонійна
5.4. Мода і медіана
5.5. Показники варіації правових ознак
Розділ 6. Статистичне вивчення причинно-наслідкових зв’язків правопорушень
6.1. Поняття і види взаємозв’язків між правовими показниками
6.2. Застосування параметричних методів вимірювання взаємозв’язків у правовій статистиці
6.3. Оцінювання тісноти зв’язку між правовими ознаками на основі непараметричних статистичних методів
Розділ 7. Статистичне вивчення динаміки суспільно-правових процесів
7.1. Динамічний ряд — основа аналізу і прогнозування розвитку суспільно-правових процесів
7.2. Статистичні характеристики динамічних рядів
7.3. Методи вивчення тенденції розвитку правових явищ
7.4. Статистична оцінка коливальності і сталості правових явищ
7.5. Характеристика сезонних коливань правових показників
7.6. Аналіз структурних зрушень у правових процесах
Розділ 8. Особливості застосування індексів у правовій статистиці
8.1. Суть індексів і їх роль у вивченні динаміки суспільно-правових явищ
8.2. Застосування індексів агрегатної форми до аналізу правопорушень
8.3. Оцінювання рівня та динаміки суспільної небезпеки злочинності за допомогою індексів
8.4. Характеристика динаміки середніх рівнів правових показників на основі індексів середніх величин
Розділ 9. Статистичне вивчення економічної злочинності
9.1. Поняття економічної злочинності і основні завдання її статистичного вивчення
9.2. Узагальнювальне оцінювання стану економічної злочинності, причин і умов скоєння економічних злочинів
9.3. Статистична характеристика виявлених осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів економічного спрямування
9.4. Статистичний аналіз економічної судимості і мір покарання за скоєння економічних злочинів
9.5. Статистична оцінка діяльності правоохоронних органів
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки