15 сентября 2010 | Категория: Учебная литература » Управление персоналом | Просмотров: 11662

Менеджмент персоналу - Петюх В. М.

Название: Менеджмент персоналу
Автор: В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк
Издательство: КНЕУ
ISBN: 996–574–582–4
Год выпуска: 2004

Описание книги:
Книга охоплює широкий спектр аспектів менеджменту персоналу: організаційних, економічних, правових, психологічних, соціальних тощо. Навчальний матеріал книги розраховано на менеджерів усіх рівнів управління й умовно розподілено на три частини: управління працею, управління кадрами та управління соціально-демографічними процесами.
Для студентів, аспірантів, докторантів та спеціалістів з управління персоналом, а також менеджерів організацій різних галузей народного господарства.

Содержание:
Розділ 1. Методологічні аспекти менеджменту персоналу 5
1.1. Метод, методологія, методика 5
1.2. Сутність менеджменту персоналу й напрями його розвитку 6
1.3. Менеджмент персоналу як об’єктивне соціальне явище
та сфера професійної діяльності 7
1.4. Менеджмент персоналу як навчальна дисципліна 17
1.5. Менеджмент персоналу як предмет наукових досліджень 18
1.6. Організація як соціальний інститут і об’єкт менеджменту 20
1.7. Персонал організації 22
Розділ 2. Стратегія та політика менеджменту персоналу
організації 25
2.1. Зміст і завдання стратегії та політики менеджменту персоналу організації 25
2.2. Чинники стратегії та політики менеджменту персоналу 32
2.3. Напрями реалізації стратегії та політики менеджменту
персоналу 33
2.4. Принципи стратегії та політики менеджменту персоналу 36
2.5. Залежність стратегії та політики менеджменту персоналу
від генеральної стратегії розвитку організації 38
2.6. Відмінності в політиці менеджменту персоналу залежно
від моделі ринку праці 41
Розділ 3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу 47
3.1. Нормативно-правова база менеджменту персоналу 47
3.2. Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу 54
3.3. Інформаційна база менеджменту персоналу 57
3.4. Кадрове забезпечення менеджменту персоналу 58
3.5. Матеріально-технічне забезпечення менеджменту персоналу 61
3.6. Фінансове забезпечення менеджменту персоналу 63
Розділ 4. Соціально-психологічні аспекти менеджменту
персоналу 67
4.1. Особистісні якості керівника як передумова ефективного
менеджменту персоналу 67
4.2. Соціально-психологічні фактори трудової поведінки персоналу 72
4.3. Комунікації в управлінні персоналом 75
4.4. Типи та причини конфліктів, методи їх розв’язання 85
4.5. Соціально-психологічний клімат і його вплив на ефективність
діяльності організації 92
Розділ 5. Служба персоналу й кадрове діловодство 99
5.1. Служба персоналу організації 99
5.2. Відділ кадрів і його роль у менеджменті персоналу 103
5.3. Кадрове діловодство 109
5.3.1. Номенклатура справ з кадрового діловодства 109
5.3.2. Документаційне забезпечення обліку та руху кадрів 112
5.3.3. Облік особового складу організації 117
5.3.4. Комп’ютеризація кадрового діловодства 120
Розділ 6. Планування та формування персоналу 124
6.1. Об’єктивні й суб’єктивні чинники зміни потреб організації
в персоналі 124
6.2. Аналіз наявної чисельності та структури персоналу 128
6.3. Методи визначення потреб організації в персоналі 132
6.4. Джерела поповнення й оновлення персоналу 136
6.5. Методи професійного підбору кадрів 141
Розділ 7. Розвиток персоналу 148
7.1. Розвиток персоналу як засіб забезпечення
його конкурентоспроможності 148
7.2. Первинна професійна підготовка кадрів у профтехучилищах,
вищих навчальних закладах та на виробництві 153
7.3. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів,
система неперервного навчання персоналу 158
7.4. Планування трудової кар’єри в організації 164
7.5. Створення й підготовка резерву на заміщення вакантних
посад керівників 169
Розділ 8. Управління процесами руху персоналу 177
8.1. Види, фактори та показники руху персоналу 177
8.2. Основні процеси руху персоналу 182
8.3. Припинення трудової угоди. Пристосування персоналу
до економічних змін 192
8.4. Оцінка витрат, пов’язаних із заміною працівників 201
Розділ 9. Регулювання трудової діяльності персоналу 205
9.1. Завдання регулювання трудової діяльності працівників
організації 205
9.2. Створення умов для ефективної діяльності персоналу 207
9.3. Підтримання встановленого ритму виробництва 209
9.4. Методи управління персоналом 214
9.5. Регламентування посадових обов’язків 216
9.6. Регламентування діяльності структурних підрозділів 217
9.7. Регламентування діяльності посадових осіб 219
9.8. Правила поведінки й дисциплінарні процедури 221
Розділ 10. Управління робочим часом працівників 225
10.1. Робочий час як універсальна міра кількості праці 225
10.2. Законодавче регулювання робочого часу
та тривалості відпусток 226
10.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку
як засіб регулювання робочого часу 231
10.4. Режим праці та відпочинку 232
10.5 Методи аналізу ефективності використання робочого часу 239
Розділ 11. Створення сприятливих умов праці 242
11.1. Поняття, фактори й елементи умов праці 242
11.2. Державне регулювання умов праці 246
11.3. Класифікація та оцінювання умов праці на виробництві 249
11.4. Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих
умов праці 254
11.5. Основні напрями та соціально-економічна ефективність
поліпшення умов праці на виробництві 256
Розділ 12. Оцінювання персоналу 264
12.1. Об’єктивна необхідність та значення оцінювання персоналу 264
12.2. Процес оцінювання персоналу: сутність, цілі,
завдання, елементи 266
12.3. Система оцінки персоналу та її види. Модель комплексної
оцінки персоналу 272
12.4. Методи оцінювання персоналу 277
12.5. Атестація персоналу 282
Розділ 13. Мотивація та стимулювання персоналу 289
13.1. Мотивація персоналу: сутність і значення 289
13.2. Матеріальна мотивація трудової діяльності 295
13.3. Заробітна плата: сутність, функції 299
13.4. Організація заробітної плати за умов ринкової системи
господарювання 302
13.5. Тарифна система оплати праці 307
13.6. Нормування праці та його роль у визначенні заробітної плати 312
13.7. Системи оплати праці 315
13.8. Організація преміювання персоналу: загальні вимоги 322
13.9. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності 330
Розділ 14. Соціальне партнерство в організації 340
14.1. Об’єктивні передумови виникнення соціального партнерства
та чинники його розвитку 340
14.2. Соціальне партнерство: сутність, значення, форми 344
14.3. Сторони й суб’єкти соціального партнерства 350
14.4. Колективний договір як форма оптимізації інтересів
соціальних партнерів 355
14.5. Порядок ведення переговорів і укладення колективного
договору 359
14.6. Зміст колективного договору та відповідальність
за його невиконання 365
14.7. Виробнича демократія як складова форм
соціального партнерства 368
Розділ 15. Ефективність менеджменту персоналу 378
15.1. Загальні засади ефективності в економіці та управлінні 378
15.2. Витрати на персонал 382
15.3. Організаційна ефективність менеджменту персоналу 389
15.4. Економічна ефективність менеджменту персоналу 390
15.5. Соціальна ефективність менеджменту персоналу 392
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки