19 декабря 2010 | Категория: Учебная литература » Менеджмент | Просмотров: 5777

Операційний менеджмент - Омельяненко Т. В.

Название: Операційний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.
Автор: Омельяненко Т. В., Задорожна Н. В
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–506–9
Год выпуска: 2003

Описание книги:
Перший в Україні навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Операційний менеджмент» містить навчальну програму та тематичні плани курсу, методичні поради щодо самостійного вивчення тем курсу, контрольні запитання та завдання для самоперевірки знань, плани семінарських і практичних занять, задачі, завдання для самостійного опрацювання прикладних аспектів операційного менеджменту, методичні рекомендації щодо виконання наукових досліджень тощо. У посібнику висвітлено систему контролю знань студентів, наведено список рекомендованої літератури та перелік використаних першоджерел нормативно-регламентаційного характеру.
Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів і всіх тих, хто цікавиться питаннями управління виробництвом та операціями. Може бути використаний як самовчитель.

Содержание:
Розділ 1. Операційна система організації та операційний менеджмент 26
1.1. Стисла характеристика розділу, мета і завдання його вивчення 26
1.2. Нормативний рівень опрацювання матеріалу 28
Тема 1. Введення в дисципліну «Операційний менеджмент» 28
Тема 2. Операційна система організації: структурно-процесна характеристика 30
Тема 3. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту 38
Тема 4. Моделі та інструментарій обґрунтування рі-шень в операційному менеджменті 42
1.3. Поглиблений рівень опрацювання матеріалу 48
1.4. Основні терміни та поняття 53
Розділ 2. Управління поточним функціонуванням операційної системи 54
2.1. Стисла характеристика розділу, мета і завдання його вивчення 54
2.2. Нормативний рівень опрацювання матеріалу 55
Тема 5. Планування та контроль реалізації операційної функції організації 55
Тема 6. Забезпечення усталеного функціонування опе-раційної системи 64
Тема 7. Управління якістю та продуктивністю опера-ційної діяльності 71
2.3. Поглиблений рівень опрацювання матеріалу 77
2.4. Основні терміни та поняття 82
Розділ 3. Управління створенням і розвитком операційної
системи 83
3.1. Стисла характеристика розділу, мета і завдання його вивчення 83
3.2. Нормативний рівень опрацювання матеріалу 84
Тема 8. Ключові аспекти проектування та створення операційної системи 84
Тема 9. Ключові аспекти перетворень і розвитку операційної системи 95
Тема 10. Інструментарій проектного менеджменту та його застосування в управлінні створенням і розвитком операційної системи 101
Тема 11. Сучасні концепції та перспективи розвитку операційного менеджменту 109
3.3. Поглиблений рівень опрацювання матеріалу 111
3.4. Основні терміни та поняття 116
IV. Практикум 117
1. Плани семінарських і практичних занять, і порядок їх проведення 117
2. Задачі до практичних занять 133
3. Завдання для самостійного опрацювання прикладних аспектів операційного менеджменту 150
4. Перелік питань для самостійного опрацювання ево-люційних аспектів операційного менеджменту 155
V. Методичні рекомендації щодо виконання наукових
досліджень та оформлення їх результатів 157
1. Загальні положення 157
2. Характеристика основних етапів виконання науко-во-дослідної роботи (НДР) 159
3. Рекомендації щодо оформлення результатів НДР 167
4. Критерії оцінювання результатів НДР 178
VI. Система контролю знань студентів 180
1. Загальна характеристика системи поточного та під-сумкового контролю знань студентів з дисципліни 180
2. Поточний контроль та оцінювання рівня знань сту-дентів денної та вечірньої форм навчання 181
3. Поточний контроль та оцінювання рівня знань сту-дентів заочної форми навчання 187
4. Підсумковий контроль і підсумкове оцінювання знань 188
VII. Література 195
1. Загальна характеристика базових підручників, осно-вної та додаткової літератури 195
2. Основна рекомендована література 197
3. Додаткова рекомендована література 198
4. Перелік використаних першоджерел 206
Додатки 213
Додаток А. Виробничі функції, типові завдання діяль-ності та вміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу з кваліфікацією «Бакалавр з менеджменту», «Фахівець з менеджменту» 213
Додаток Б. Здатності випускника вищого навчального закладу з кваліфікацією «Бакалавр з менеджменту», «Фахівець з менеджменту», що вимагаються, та систе-ма вмінь, що їх відбиває 222
Додаток В. Приклад модульної контрольної роботи для поточного контролю знань студентів денної та вечірньої форм навчання 225
Додаток Г. Приклад домашньої письмової роботи для поточного контролю знань студентів заочної форми навчання 229
Додаток Д. Приклад екзаменаційного білета для підсумкового контролю знань студентів усіх форм на-вчання 232




Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки