10 марта 2009 | Категория: Учебная литература » Макроэкономическое прогнозирование | Просмотров: 12663

Прогнозування та макроекономічне планування - Пашута М. Т.

Название: Прогнозування та макроекономічне планування
Автор: Пашута М. Т., Калина А. В.
Издательство: МАУП
ISBN: 966-7312-32-1
Год выпуска: 1998

Описание книги:
У пропонованому навчальному посібнику розглянуто проблеми прогнозування та макроекономічного планування. Висвітлено суть, функції та значення прогнозування та планування соціально-економічного розвитку країни, систему державних прогнозів, планів і програм, методологію та методи прогнозування та планування, передпланові дослідження та обґрунтування, підходи до розрахунку макроекономічних показників, планування розвитку окремих галузей народного господарства, трудових ресурсів, рівня життя народу, зовнішньоекономічної діяльності, а також систему національних рахунків.
Посібник підготовлений на основі опублікованих праць вітчизняних та зарубіжних авторів з урахуванням сучасних методичних та інструктивних матеріалів, а також досвіду викладання курсу в МАУП. Використано дані Держкомстату України та НДЕІ Мінекономіки України.

Зміст:
1. Прогнозування та макроекономічне планування в ринковій економіці
1.1. Система державних прогнозів, індикативних планів та програм економічного й соціального розвитку України та її регіонів
1.2. Суть, функції та значення прогнозування соціально-економічного розвитку
1.3. План як інструмент державного регулювання. Автоматизована система планових розрахунків
2. Методологія прогнозування та макроекономічного планування
2.1. Економічні закони та їх використання в прогнозуванні та плануванні
2.2. Методологія, принципи та завдання прогнозування й макроекономічного планування
2.3. Види й типи прогнозування та макроекономічного планування
2.3.1. Види прогнозів
2.3.2. Типи макроекономічних планів
2.3.3. Директивне (адміністративно-командне) планування
2.3.4. Недирективне планування
2.3.5. Індикативне планування
2.3.6. Стратегічне планування. Розробка планів на підприємствах
3. Методи прогнозування макроекономічних процесів
3.1. Інтуїтивні (експертні) методи прогнозування
3.2. Формалізовані методи прогнозування (екстраполяції та моделювання)
4. Методи макроекономічного планування
4.1. Балансовий метод планування
4.2. Нормативний метод планування
4.3. З досвіду розробки балансів продукції машинобудування
5. Економічне програмування
5.1. Розробка програм економічного й соціального розвитку України та її регіонів
5.2. Програмно-цільовий метод планування, його доцільність і можливості
5.3. З досвіду формування національної програми розвитку підгалузі машинобудування
6. Організація прогнозування та планування
6.1. Функції та повноваження державних органів у прогнозуванні та плануванні
6.2. Планові органи. Порядок формування прогнозів та планів
6.3. Планування фінансів і розробка Державного та місцевих бюджетів. Прогнози кон'юнктури ринку
7. Передпланові дослідження та обгрунтування
7.1. Аналіз сучасної економіки та соціального стану в Україні
7.2. Оцінка екологічної ситуації в Україні
7.3. Схема розміщення продуктивних сил як специфічна форма передпланових досліджень
8. Підходи до розрахунку макроекономічних показників плану
8.1. Характеристика макроекономічних показників плану та порядок їх обчислення
8.2. Планування темпів, структури та пропорцій економіки України в умовах її реформування
8.3. Показники ефективності суспільного виробництва та методика їх визначення
8.4. З досвіду використання макроекономічної моделі аналізу стану економіки
9. Планування розвитку окремих галузей економіки
9.1. Планування розвитку промисловості та окремих її галузей
9.2. Методи розрахунку обсягу виробництва продукції та обґрунтування використання виробничих потужностей промисловості України
9.3. Планування розвитку сільськогосподарського виробництва та обчислення його обсягів. Основні напрямки інтенсифікації аграрної сфери
9.4. Особливості планування обсягів виробництва в будівництві, на транспорті, зв'язку та в інших галузях економіки
10. Планування трудових ресурсів та рівня життя народу
10.1. Поняття трудових ресурсів та праці. Зведений баланс трудових ресурсів, його зміст, призначення. Основні показники та їх обчислення. Баланс ринку праці
10.2. Планування та регулювання зайнятості населення
10.3. Планування доходів та соціального забезпечення населення
10.4. Державне регулювання розвитку соціальної сфери
11. Планування зовнішньоекономічної діяльності
11.1. Завдання та зміст плану зовнішньоекономічної діяльності
11.2. Платіжний та торговельний баланси
11.3. Важелі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
11.4. Специфіка планування зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах
12. Система національних рахунків
12.1. Місце й роль системи національних рахунків
12.2. Показники системи національних рахунків
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки