12 ноября 2010 | Категория: Учебная литература » Экономика труда | Просмотров: 8966

Управління трудовим потенціалом - Васильченко В. С.

Название: Управління трудовим потенціалом
Автор: Васильченко В. С., Гриненко А. М., Грішнова О. А., Керб Л. П.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–770–3
Год выпуска: 2005

Описание книги:
У навчальному посібнику розглядається широкий спектр проблем щодо системи управління трудовим потенціалом на макрорівні. Розкривається сутність формування трудового потенціалу, структура та фактори впливу на нього. Особлива увага приділяється набуттю якості трудового потенціалу суспільства у контексті людського розвитку, а також мотиваційним механізмам в управлінні трудовим потенціалом суспільства. Розглядається зарубіжний досвід з даної проблематики.
Для студентів, викладачів вищих закладів освіти, аспірантів, спеціалістів і керівників організацій та державної служби зайнятості.

Содержание:
Розділ 1. Населення як джерело трудового потенціалу суспільства
1.1. Предмет, метод і завдання дисципліни «Управління трудовим потенціалом»
1.2. Населення як природна основа формування трудового потенціалу
1.2.1. Населення як демоекономічна категорія
1.2.2. Джерела інформації про населення
1.2.3. Характеристика населення України
1.2.4. Відтворення населення
1.2.5. Природний рух населення: сутність і показники оцінки
1.2.6. Міграційні процеси: сутність, причини, види та показники міграції
1.3. Регулювання демографічних та міграційних процесів
1.3.1. Аналіз сучасної демографічної ситуації в Україні та перспективи її розвитку
1.3.2. Управління демографічним розвитком. Державна демографічна політика
1.3.3. Регулювання міграційних процесів. Міграційна політика
Розділ 2. Система управління трудовим потенціалом
2.1. Трудовий потенціал суспільства
2.1.1. Поняття та соціально-економічна сутність трудового потенціалу
2.1.2. Співвідношення категорій «трудові ресурси», «трудовий потенціал», «робоча сила» та «людський капітал»
2.1.3. Структура трудового потенціалу суспільства
2.1.4. Взаємозалежність між населенням та ресурсами праці.
2.1.5. Розподіл і використання трудового потенціалу суспільства
2.2. Система управління трудовим потенціалом суспільства
2.2.1. Сутність і роль системи управління трудовим потенціалом суспільства
2.2.2. Структура системи управління трудовим потенціалом суспільства
2.2.3. Економічні методи управління трудовим потенціалом
2.2.4. Правовий метод управління трудовим потенціалом суспільства
2.2.5. Адміністративно-організаційні методи управління трудовим потенціалом
2.3. Забезпечення системи управління трудовим потенціалом суспільства
2.3.1. Інформаційне та науково-методичне забезпечення системи управління трудовим потенціалом суспільства
2.3.2. Органи управління трудовим потенціалом суспільства
2.3.3. Профспілки і спілки підприємців у формуванні та використанні трудового потенціалу суспільства
2.3.4. Сучасний стан управління трудовим потенціалом в Україні
Розділ 3. Формування якості трудового потенціалу
3.1. Формування загальноосвітнього та кваліфікаційного рівня трудового потенціалу
3.1.1. Якісні зміни праці у ринкових умовах та вимоги до якості трудового потенціалу
3.1.2. Конкурентоспроможність робочої сили та чинники, що її визначають
3.1.3. Зміст, принципи, структура та стратегія розвитку загальної і професійної освіти України
3.1.4. Сутність і значення професійної орієнтації
3.1.5. Організація підготовки та підвищення кваліфікації кадрів
3.1.6. Прогнозування професійно-кваліфікаційного попиту на робочу силу та перепідготовка кадрів
3.2. Людський капітал
3.2.1. Концепція людського капіталу
3.2.2. Людський капітал як реалізована, активна частина трудового потенціалу
3.2.3. Інвестиції в людський капітал
3.2.4. Аналіз зисків і витрат при інвестиціях в освіту
3.2.5. Методи оцінки економічної ефективності інвестування в людський капітал
3.3. Людський розвиток
3.3.1. Концепція людського розвитку
3.3.2. Індекс людського розвитку
3.3.3. Взаємозв’язок економічного зростання, зайнятості та людського розвитку
3.3.4. Рівень життя, нерівність і людський розвиток
3.3.5. Гендерна нерівність у розвитку і використанні людського потенціалу
3.3.6. Динаміка показників людського розвитку в Україні
Розділ 4. Мотивація в управлінні трудовим потенціалом
4.1. Мотивація економічної активності населення
4.1.1. Сутність категорії «активність» та її різновиди
4.1.2. Фактори мотивації економічної активності трудового потенціалу
4.1.3. Методи мотивації економічної активності населення
4.2. Доходи населення та їх вплив на трудовий потенціал
4.2.1. Структура доходів населення і джерела їх формування
4.2.2. Державне регулювання доходів і вартість життя
4.2.3. Доходи та платоспроможність населення
4.2.4. Вплив рівня життя на трудовий потенціал суспільства
Розділ 5. Трудовий потенціал суспільства та соціальна політика держави
5.1. Соціальна політика в системі управління трудовим потенціалом суспільством
5.1.1. Сутність, завдання та реалізація соціальної політики в Україні
5.1.2. Сучасні напрями та перспективи розвитку соціальної політики в Україні
5.1.3. Соціальний захист у системі управління трудовим потенціалом
5.1.4. Правове забезпечення та органи, які здійснюють соціальну політику
5.2. Суспільна організація праці
5.2.1. Суспільна праця: її структура та функції
5.2.2. Організація та управління суспільною працею
Розділ 6. Ефективність використання трудового потенціалу
6.1. Загальне визначення та критерії ефективності господарювання
6.2. Класифікація резервів підвищення ефективності використання трудового потенціалу
6.3. Умови та чинники формування резервів ефективності
використання трудового потенціалу
6.4. Показники ефективності використання трудового потенціалу
6.5. Шляхи підвищення ефективності використання трудового потенціалу України
Розділ 7. Міжнародне співробітництво та зарубіжний досвід в управлінні трудовим потенціалом суспільства
7.1. Міжнародне співробітництво у період посилення глобалізації
7.1.1. Сутність і роль глобалізації
7.1.2. Можливі наслідки вступу України до СОТ щодо ресурсів праці
7.1.3. Вплив глобалізації на ресурси праці та соціально-трудові відносини
7.1.4. МОП — координатор міжнародного співробітництва
7.1.5. Стан інтеграції України до світового ринку праці
7.2. Зарубіжний досвід управління трудовим потенціалом
7.2.1. Концептуальні підходи до системи управління трудовим потенціалом у розвинутих країнах
7.2.2. Організаційні аспекти профорієнтаційної роботи в країнах з розвинутою ринковою економікою
7.2.3. Система професійної освіти та професійної підготовки в розвинутих країнах
7.2.4. Лізинг робочої сили та розвиток підприємництва
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки