3 июля 2009 | Категория: Учебная литература » Экономика труда | Просмотров: 18100

Мотивація персоналу - Колот А. М.

Название: Мотивація персоналу: Підручник
Автор: Колот А. М.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–412–7
Год выпуска: 2002

Описание книги:
Розглядаються теоретичні та прикладні аспекти мотивації персоналу, зокрема розкривається понятійний апарат, характеризуються сучасні теорії мотивації і їхній вплив на практику менеджменту персоналу; наводяться традиційні й нетрадиційні методи, засоби, механізми, за допомогою яких здійснюється активізація трудової діяльності, досягається максимально можливе використання трудового потенціалу; висвітлюється зарубіжний досвід матеріальної і нематеріальної мотивації трудової діяльності.
Для магістрів спеціальності «Управління трудовими ресурсами»; «Менеджмент організацій» та всіх, хто цікавиться сучасними проблемами менеджменту персоналу.

Зміст:
РОЗДІЛ І. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ
1. Мотивація персоналу як складова соціально-трудових відносин
1.1. Потреби як основна ланка мотивації трудової діяльності
1.2. Сутність категорій «мотиви», «інтереси», «стимули», «стимулювання»
1.3. Мотивація персоналу та мотиваційний процес: сучасне розуміння, основні положення
2. Основні теорії мотивації
2.1. Еволюція наукових поглядів на мотивацію трудової діяльності
2.2. Змістові теорії мотивації
2.2.1. Теорія ієрархії потреб Маслоу
2.2.2. Теорія Альдерфера
2.2.3. Теорія двох факторів Герцберга
2.2.4. Теорія набутих потреб Мак-Клелланда
2.2.5. Узагальнення суті змістових теорій мотивації
2.3. Процесуальні теорії мотивації
2.3.1. Теорія очікувань
2.3.2. Теорія справедливості
2.3.3. Концепція партисипативного (спільного) управління
2.3.4. Модель Портера—Лоулера
2.4. Використання теорій мотивації в менеджменті персоналу
3. Матеріальна, трудова і статусна мотивація персоналу
3.1. Матеріальна мотивація: поняття, основні положення
3.2. Трудова і статусна мотивація персоналу
3.3. Неоматеріалістична мотивація та природа конфліктності мотивів
3.4. Мотиваційний моніторинг як умова ефективного впливу на поведінку персоналу
РОЗДІЛ II. МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ
1. Заробітна плата в ринковій економіці: сутність і функції
2. Елементи організації заробітної плати. Сутність державного і договірного регулювання заробітної плати
2.1. Основні складові організації заробітної плати за сучасних умов
2.2. Ринкова кон’юнктура як регулятор заробітної плати
2.3. Державне регулювання заробітної плати
2.4. Договірне регулювання заробітної плати
3. Тарифна система оплати праці
3.1. Тарифна система: сутність, основні положення, функції
3.2. Порядок визначення мінімальної тарифної ставки
3.3. Традиційний підхід до побудови тарифної системи
3.3.1. Загальні основи традиційного формування тарифних умов оплати праці
3.3.2. Диференціація тарифних ставок першого розряду для оплати праці робітників
3.3.3. Диференціація тарифних ставок робітників за складністю праці
3.3.4. Диференціація посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців за складністю праці
3.4. Нові підходи до побудови тарифної системи
3.4.1. Гнучкий тариф: засадничі положення, сфера застосування, переваги
3.4.2. Безтарифна (пайова) система оплати праці
3.4.3. Єдина гнучка тарифна система
4. Нормування праці та його роль у визначенні заробітної плати
4.1. Нормування як засіб оптимізації міри праці та її оплати
4.2. Організаційно-економічний механізм удосконалення нормування праці
5. Системи заробітної плати. Організація преміювання персоналу
5.1. Системи заробітної плати. Загальні засади, підстави вибору
5.2. Організація преміювання персоналу
5.2.1. Загальні вимоги до побудови системи преміювання
5.2.2. Організація преміювання робітників за основні результати діяльності
5.2.3. Організація преміювання службовців за основні результати діяльності
5.2.4. Організація преміювання персоналу за зниження трудомісткості та роботу за прогресивними нормами
5.2.5. Одноразові премії та винагороди: призначення, структура, особливості застосування за сучасних умов
6. Доплати та надбавки до заробітної плати
6.1. Доплати та надбавки до заробітної плати: сутність і класифікація
6.2. Застосування доплат і надбавок за нових економічних умов
7. Контрактна форма найму й оплати праці та її мотиваційна роль
8. Зарубіжний досвід матеріального стимулювання персоналу
РОЗДІЛ ІІІ. МЕТОДИ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Гуманізація праці як провідна ланка нематеріальної мотивації трудової діяльності
2. Розвиток виробничої демократії як метод нематеріальної мотивації
2.1.1. Залучення працівників до управління виробництвом
2.1.2. Зарубіжний досвід розвитку виробничої демократії
2.1.3. Виробнича демократія на підприємствах України: від практики минулого до проблем сьогодення
3. Планування кар’єри як чинник мотивації
4. Регулювання робочого часу та заохочення наданням вільного часу
5. Інформованість колективу як чинник мотивації
РОЗДІЛ IV. ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Оцінка персоналу: сутність, види, функції, принципи
2. Основні складові оцінки персоналу
3. Поведінка керівників у процесі оцінювання персоналу
4. Комплексна оцінка персоналу на основі застосування системи балів
4.1. Специфічні складові оцінки робітників
4.2. Особливості комплексної оцінки керівників і спеціалістів
5. Оцінка персоналу за досягненням поставлених цілей (оцінка за цілями)
6. Соціально-психологічна оцінка керівників і спеціалістів
7. Атестація керівників і спеціалістів як метод їхньої оцінки
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки