Управління трудовим потенціалом - Васильченко В. С.

12 ноября 2010 | Категория: Учебная литература » Экономика труда | Просмотров: 8813

Управління трудовим потенціалом - Васильченко В. С.

Описание книги:
У навчальному посібнику розглядається широкий спектр проблем щодо системи управління трудовим потенціалом на макрорівні. Розкривається сутність формування трудового потенціалу, структура та фактори впливу на нього. Особлива увага приділяється набуттю якості трудового потенціалу суспільства у контексті людського розвитку, а також мотиваційним механізмам в управлінні трудовим потенціалом суспільства. Розглядається зарубіжний досвід з даної проблематики.Економіка праці - Завіновська Г. Т.

3 ноября 2010 | Категория: Учебная литература » Экономика труда | Просмотров: 4693

Економіка праці - Завіновська Г. Т.

Описание книги:
Розглядаються основні теоретичні й практичні аспекти функціонування ринку праці, проблеми зайнятості населення та її регулювання. Розкриваються питання еволюції концепцій доходів населення, соціальної політики і соціального партнерства. Висвітлюються економічна сутність продуктивності праці, методи її вимірювання. Особлива увага приділяється питанням організації оплати праці та її удосконалення в умовах становлення ринкової економіки.
Для викладачів, студентів економічних факультетів і вищих закладів освіти, практичних працівників.Основи охорони праці - Керб Л. П.

15 сентября 2010 | Категория: Учебная литература » Экономика труда | Просмотров: 9755

Основи охорони праці - Керб Л. П.

Описание книги:
Розглядаються основні теоретичні й практичні аспекти охорони праці. Висвітлюється сутність умов та охорони праці на виробництві, їх оцінка. Особлива увага приділяється аналізу і профілактиці професійних захворювань та виробничого травматизму. Розкриваються економічні аспекти охорони праці.
Для викладачів, студентів економічних факультетів вузів, практичних працівників.Экономика труда - Рофе Александр

3 сентября 2010 | Категория: Учебная литература » Экономика труда | Просмотров: 4844

Экономика труда - Рофе Александр

Описание книги:
Раскрыты теоретические положения о труде, дана краткая история появления и развития науки о труде, изложены понятия о труде, его разновидностях, формах проявления, раскрыты составные части процесса труда и его формы, положения о труде как факторе производства и факторе образования цены товаров и услуг, показаны место и роль труда в развитии человека и общества. Рассмотрены положения о показателях эффективности труда, трудовых ресурсах, рынке труда и занятости населения, об организации и нормировании труда, сущности заработной платы, организации оплаты и материального стимулирования труда, планировании труда.Организация труда - Подоровская М. М.

13 июля 2009 | Категория: Учебная литература » Экономика труда | Просмотров: 6046

Организация труда - Подоровская М. М.

Описание книги:
В конспекте лекций рассмотрены основные направления и формы организации труда на производственных предприятиях. Показаны место и роль организации труда в совершенствовании хозяйственного механизма в условиях рынка. Раскрыта взаимосвязь технологий и людей в производственных процессах.
Для студентов, преподавателей, производственников-практиков, а также всех, кто интересуется проблемами организации труда.Організація і стимулювання праці - Боброва О. Г.

8 июля 2009 | Категория: Учебная литература » Экономика труда | Просмотров: 5206

Організація і стимулювання праці - Боброва О. Г.

Описание книги:
Навчально-методичний посібник написано відповідно до програми курсу «Організація і стимулювання праці». У посібнику подано методичні поради та практичні завдання для самостійного поглибленого вивчення питань стимулювання праці в сільськогосподарських підприємствах. Зокрема висвітлено питання державного регулювання оплати праці в агарних підприємствах, натуральної оплати праці, особливості стимулювання працівників за різних форм організаційно-економічних відносин усередині підприємства. Приділено увагу питанням вибору систем оплати праці на різних видах сільськогосподарських робіт.
Для студентів вищих навчальних закладів (факультетів) аграрного економічного профілю, спеціалістів з організації та оплати праці, керівників аграрних підприємств.Нормування праці. Збірник завдань і вправ - Данюк В. М.

3 июля 2009 | Категория: Учебная литература » Экономика труда | Просмотров: 10143

Нормування праці. Збірник завдань і вправ - Данюк В. М.

Описание книги:
Навчальний посібник підготовлено у відповідності до вимог «Освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напрямку 0501 «Економіка і підприємництво», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.02 № 330.
Навчальний посібник містить різні види завдань для практичної підготовки студентів з дисципліни «Нормування праці»: плани семінарських занять, теми рефератів, завдання для практичних занять, задачі.
Призначено для студентів і викладачів, може бути корисний фахівцям підприємств для підвищення кваліфікації.