16 сентября 2009 | Категория: Учебная литература » Финансы | Просмотров: 17884

Фінанси підприємств - Філімоненков О. С.

Название: Фінанси підприємств: Навч. посіб.
Автор: Філімоненков О. С.
Издательство: МАУП
ISBN: 966-608-465-1
Год выпуска: 2004

Описание книги:
У навчальному посібнику розглядаються фінанси підприємств і принципи їх організації; грошові кошти, канали їх надходження, порядок зберігання і витрачання; фінансові результати, їх види, порядок формування і розподілу; податки, їх класифікація, порядок розрахунку і сплати в бюджет; організація оборотних коштів і кредитування підприємств; капітальні вкладення, їх види, порядок здійснення і фінансування; фінансове планування, його види і характеристика; зміст і порядок складання фінансового плану підприємства.
При розкритті матеріалу використовувалися відповідні законодавчі та нормативні документи (з урахуванням внесених до них змін і доповнень), що регулюють фінансову діяльність підприємств.
Для студентів економічних спеціальностей, які вивчають курс "Фінанси підприємств", і практичних працівників, які займаються питаннями економіки, бухгалтерського обліку та оподаткування підприємств.

Зміст:
Розділ 1. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ
1.1. Сутність фінансів підприємств, принципи їх організації та зміст
1.2. Функції фінансів підприємств і їх характеристика
1.3. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристика
1.4. Особливості організації фінансів підприємств різних форм власності
1.5. Зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємствах
1.6. Управління фінансами підприємств
Розділ 2. ГРОШОВІ КОШТИ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
2.1. Грошові кошти, канали їх надходження, порядок зберігання і витрачання
2.2. Економічний зміст, принципи організації та класифікації розрахунків
2.3. Поточні та інші рахунки підприємств у банках, порядок їх відкриття та руху коштів на них
2.4. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень
2.5. Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень
2.6. Розрахунки чеками
2.7. Розрахунки акредитивами
2.8. Розрахунки із застосуванням векселів
2.9. Інші форми безготівкових розрахунків
2.10. Розрахунки пластиковими картками
2.11. Санкції за порушення розрахунково-платіжної і касової дисципліни
Розділ 3. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЇХ ЗМІСТ, РОЗРАХУНОК І РОЗПОДІЛ
3.1. Підприємство як суб'єкт господарювання, отримання доходів і економічних відносин
3.2. Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і значення для розширення виробництва
3.3. Виторг, його планування і використання
3.4. Економічний зміст прибутку і рентабельності, їх роль в умовах розвитку підприємництва
3.5. Планування прибутку
3.6. Розрахунок, розподіл і використання загального та чистого прибутку
Розділ 4. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
4.1. Сутність, призначення і функції податків
4.2. Поняття, що застосовуються в оподаткуванні
4.3. Сутність податкової системи, принципи її побудови, види податків і джерела їх сплати
4.4. Непрямі податки
4.4.1. Податок на додану вартість
4.4.2. Акцизний збір
4.5. Прямі податки
4.5.1. Оподаткування прибутку підприємств
4.5.2. Оподаткування доходів фізичних осіб
4.5.3. Особливості оподаткування доходів від заняття підприємницькою діяльністю та інших доходів
4.5.4. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
4.5.5. Плата (податок) за землю
4.5.6. Плата за воду
4.5.7. Сплата єдиного податку
4.5.8. Фіксований сільськогосподарський податок
4.6. Місцеві податки і збори
4.6.1. Комунальний податок
4.6.2. Податок з реклами
4.6.3. Місцеві збори
4.6.4. Джерела і порядок погашення податкових зобов'язань платником податків
Розділ 5. ОБОРОТНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВ
5.1. Сутність оборотних активів, їх склад та структура
5.2. Організація оборотних активів та джерела їх формування
5.3. Загальний порядок нормування власних оборотних активів підприємств
5.4. Нормування власних оборотних активів за їх окремими елементами
5.4.1. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на сировину, основні матеріали та напівфабрикати
5.4.2. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на запаси палива
5.4.3. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на допоміжні матеріали
5.4.4. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на запаси тари
5.4.5. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на запасні частини для ремонту
5.4.6. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на запаси малоцінних та швидкозношуваних предметів
5.4.7. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на незавершене виробництво
5.4.8. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на запаси готової продукції
5.4.9. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на витрати майбутніх періодів
5.5. Розрахунок нормативу власних оборотних активів економічним методом
5.6. Визначення сукупного нормативу власних оборотних активів та джерел його покриття
5.7. Показники використання оборотних активів та їх розрахунок
5.8. Контроль за використанням оборотних активів
Розділ 6. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
6.1. Необхідність, суть, види і функції кредиту
6.2. Банківський кредит, його види, форма видачі, принципи та об'єкти кредитування
6.3. Порядок оформлення отримання кредиту в банку
6.4. Порядок видачі кредиту
6.5. Порядок погашення кредиту і відсотків за користування ним
6.6. Контроль банку за використанням і погашенням кредиту
6.7. Інші форми кредитів, які надаються при кредитуванні підприємств
Розділ 7. ФІНАНСУВАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
7.1. Основні фонди підприємств, їх склад, оцінка, знос, амортизація та відновлення
7.2. Показники стану та використання основних фондів і їх розрахунок
7.3. Капітальні вкладення, їх види та форми здійснення
7.4. Джерела фінансування капітальних вкладень, їх формування і використання
7.5. Порядок оформлення відкриття фінансування капітальних вкладень підприємствами в банку
7.6. Порядок фінансування і кредитування капітальних вкладень
7.7. Розрахунки за виконані роботи в капітальному будівництві
7.8. Ремонт основних фондів і його фінансування
Розділ 8. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
8.1. Фінансове планування, його зміст, призначення, склад та завдання
8.2. Види фінансового планування та їх характеристика
8.3. Фінансовий план підприємства, його зміст і порядок складання
8.4. Оперативне фінансове планування
Розділ 9. ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОЦІНКА
9.1. Сутність фінансового стану підприємства, його показники та методика їх розрахунку
9.2. Сутність ліквідності підприємства, її показники та методика їх розрахунку
9.3. Платоспроможність, її показники та методика їх розрахунку
9.4. Фінансова стійкість підприємства, її показники та методика їх розрахунку
9.5. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства
Розділ 10. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ
10.1. Фінансова криза на підприємствах та причини її виникнення
10.2. Санація і реструктуризація підприємств
10.2.1. Економічна сутність санації, випадки та мета проведення
10.2.2. Порядок проведення санаційного аудиту
10.2.3. Порядок проведення санації підприємств
10.2.4. Фінансові джерела санації підприємств та їх використання
10.2.5. Реструктуризація підприємств, її види та показники ефективності
10.3. Банкрутство і ліквідація підприємств
10.3.1. Сутність та причини виникнення банкрутства
10.3.2. Процедура визначення боржника банкрутом і його ліквідація
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки