23 ноября 2009 | Категория: Учебная литература » Экономика предприятий | Просмотров: 53124

Економіка підприємства - Покропивний С. Ф.

Название: Економіка підприємства: Підручник
Автор: Покропивний С. Ф.
Издательство: КНЕУ
Год выпуска: 1999

Описание книги:
У підручнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання формування й розвитку економіки підприємства. Наведено загальну організаційно-економічну характеристику підприємства як суб’єкта господарювання. Докладно висвітлено питання формування та використання ресурсів підприємства — персоналу, матеріальних і нематеріальних активів, інвестиційних ресурсів. У другому, переробленому і доповненому виданні головну увагу звернуто на інноваційні процеси організацію та регулювання діяльності підприємства, фінансово-економічні результати й загальну ефективність виробництва, а також на антикризову систему господарювання.
Для студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів (майбутніх бакалаврів, спеціалістів), слухачів магістерських програм, а також учнів середніх освітніх установ економічного спрямування. Підручник буде корисним також для слухачів центрів перенавчання та підвищення кваліфікації працівників підприємств (організацій).

Зміст:
Частина І. Підприємство у сучасній системі господарювання
Розділ 1. Підприємство як суб’єкт господарювання
1.1. Поняття, цілі і напрями діяльності
1.2. Правові основи функціонування
1.3. Класифікація і структура підприємств
1.4. Добровільні та інституціональні об’єднання підприємств (організацій)
1.5. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій
Розділ 2. Основи підприємницької діяльності
2.1. Підприємство як сучасна форма господарювання
2.2. Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки у підприємницькій діяльності
2.3. Міжнародна підприємницька діяльність
Розділ 3. Управління підприємствами
3.1. Сутність і функції процесу управління
3.2. Методи управління діяльністю підприємств
3.3. Організаційні структури управління підприємствами
3.4. Вищі органи державного управління підприємствами та організаціями
Частина ІІ. Ресурсне забезпечення діяльності підприємств
Розділ 4. Персонал
4.1. Поняття, класифікація і структура персоналу
4.2. Визначення чисельності окремих категорій працівників
4.3. Кадрова політика й система управління персоналом
4.4. Оцінка персоналу як важливий елемент системи управління трудовим колективом
4.5. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фірми
Розділ 5. Виробничі фонди
5.1. Характеристика матеріальних активів (виробничих фондів та іншого майна)
5.2. Оцінка, класифікація і структура основних фондів
5.3. Спрацювання, амортизація і відтворення основних фондів
5.4. Ефективність відтворення та використання основних фондів
5.5. Структура, нормування й використання оборотних фондів підприємства
Розділ 6. Нематеріальні ресурси та активи
6.1. Нематеріальні ресурси: сутнісна характеристика і види (об’єкти)
6.2. Нематеріальні активи: поняття, охорона та реалізація права власності
6.3. Оцінка вартості нематеріальних активів
Розділ 7. Оборотні кошти підприємства (організації)
7.1. Загальна характеристика й нормування
7.2. Ефективність використання
Розділ 8. Інвестиційні ресурси
8.1. Поняття, склад і структура інвестицій
8.2. Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування виробничих інвестицій
8.3. Формування й регулювання фінансових інвестицій (цінних паперів)
8.4. Залучення іноземних інвестицій для розвитку і підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання
8.5. Оцінка ефективності виробничих і фінансових інвестицій
8.6. Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень і фінансових інвестицій
8.7. Інвестиційні проекти підприємств та організацій
Частина ІІІ. Технічна база, організація і планування виробництва
Розділ 9. Інноваційні процеси
9.1. Загальна характеристика інноваційних процесів
9.2. Науково-технічний прогрес, його загальні та пріоритетні напрямки
9.3. Організаційний прогрес
9.4. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень
Розділ 10. Техніко-технологічна база виробництва
10.1. Характеристика техніко-технологічної бази виробництва
10.2. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства
10.3. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва (діяльності)
10.4. Формування і використання виробничої потужності підприємства
Розділ 11. Організація виробництва
11.1. Структура і принципи організації виробничого процесу
11.2. Організаційні типи виробництва
11.3. Організація виробничого процесу в часі
11.4. Методи організації виробництва
11.5. Підготовка виробництва
11.6. Суспільні форми організації виробництва
Розділ 12. Виробнича і соціальна інфраструктура
12.1. Поняття, види і значення інфраструктури
12.2. Система технічного обслуговування
12.3. Соціальна інфраструктура й соціальна діяльність підприємства
12.4. Відтворення й розвиток інфраструктури
Розділ 13. Регулювання, прогнозування і планування діяльності
13.1. Державне економічне регулювання діяльності суб’єктів господарювання
13.2. Прогнозування розвитку підприємств
13.3. Методологічні основи планування
13.4. Стратегія розвитку підприємства і бізнес-планування
13.5. Тактичне та оперативне планування
Частина IV. Результати та ефективність виробництва
Розділ 14. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції
14.1. Загальна характеристика продукції (послуг)
14.2. Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції (надання послуг)
14.3. Матеріально-технічне забезпечення виробництва
14.4. Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг)
14.5. Стандартизація і сертифікація продукції (послуг)
14.6. Державний нагляд за якістю та внутрішньовиробничий технічний контроль
Розділ 15. Продуктивність, мотивація та оплата праці
15.1. Продуктивність праці персоналу: сутність, методи визначення та чинники зростання
15.2. Мотивація трудової діяльності
15.3. Сучасна політика оплати праці
15.4. Застосовувані форми і системи оплати праці
15.5. Доплати і надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу
15.6. Участь працівників у прибутках підприємства (установи, організації)
Розділ 16. Витрати й ціни на продукцію (послуги)
16.1. Загальна характеристика витрат на виробництво продукції (надання послуг)
16.2. Управління витратами на підприємстві
16.3. Сукупні витрати і собівартість продукції (послуг)
16.4. Собівартість окремих виробів
16.5. Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика, види, методи встановлення та регулювання
Розділ 17. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності
17.1. Зміст і форми фінансової діяльності підприємства (організації)
17.2. Формування і використання прибутку
17.3. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства (організації)
17.4. Сутнісна характеристика і вимірювання ефективності виробництва
17.5. Чинники зростання ефективності виробництва (діяльності підприємства)
Частина V. Антикризова система господарювання
Розділ 18. Економічна безпека підприємства (організації)
18.1. Змістово-типологічна характеристика економічної
безпеки підприємства (організації)
18.2. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства (організації)
18.3. Основні напрямки забезпечення економічної безпеки за функціональними складовими
18.4. Служба безпеки фірми (підприємства, організації)
Розділ 19. Реструктуризація і санація (фінансове оздоровлення) підприємств та організацій
19.1. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємств (організацій)
19.2. Практика здійснення та ефективність реструктуризації підприємств (організацій)
19.3. Санація (фінансове оздоровлення) суб’єктів господарювання
Розділ 20. Банкрутство й ліквідація підприємств (організацій)
20.1. Банкрутство підприємств (організацій) як економічне явище
20.2. Методичні основи визначення ймовірності банкрутства суб’єктів господарювання
20.3. Ліквідація збанкрутілих підприємств (організацій)
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки