Внутрішній економічний механізм підприємства - Грещак М. Г.

12 ноября 2010 | Категория: Учебная литература » Экономика предприятий | Просмотров: 3784

Внутрішній економічний механізм підприємства - Грещак М. Г.

Описание книги:
У навчальному посібнику розглядаються побудова та закономірності функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства. Докладно висвітлено такі питання, як передумови і форми внутрішнього економічного управління, планування діяльності підрозділів підприємства, контроль, оцінка та стимулювання їх діяльності. Значна увага приділена методичним основам аналізу та оптимізації операційної системи підприємства.
Для студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів, що навчаються за спеціальністю «Економіка підприємства». Книга буде корисною для всіх тих, хто цікавиться економікою підприємства, у тому числі для працівників підприємств.Організація виробництва - Васильков В. Г.

2 ноября 2010 | Категория: Учебная литература » Экономика предприятий | Просмотров: 3420

Організація виробництва - Васильков В. Г.

Описание книги:
Розглядаються теоретичні та практичні засади організації промислового виробництва. Викладені особливості формування виробничих систем, організаційні аспекти виробничих і трудових процесів, їх просторово-часової єдності, методів виробництва, роль і значення його обслуговування. Особлива увага приділяється сучасним підходам до забезпечення якості і конкурентоспроможності продукції, комплексної підготовки виробництва до випуску нових виробів та організаційному проектуванню виробничих систем.Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства - Мец В. О.

2 ноября 2010 | Категория: Учебная литература » Экономика предприятий | Просмотров: 4751

Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства - Мец В. О.

Описание книги:
У навчальному посібнику розглянуті питання аналізу фінансових результатів підприємства (прибутку, рентабельності) та його фінансового стану.
Наведено особливості аналізу рентабельності і фінансового стану зарубіжних фірм і підприємств.
Призначений для студентів (бакалаврів, спеціалістів, магістрів), аспірантів та викладачів економічних спеціальностей, а також для працівників, які цікавляться проблемами підвищення прибутку на підприємстві і поліпшення його фінансового стану.Потенціал підприємства: формування та оцінка - Федонін О. С.

15 сентября 2010 | Категория: Учебная литература » Экономика предприятий | Просмотров: 13604

Потенціал підприємства: формування та оцінка - Федонін О. С.

Описание книги:
У посібнику вперше комплексно розкрито сутність, структурно-елементний склад, механізм формування та методологію оцінки потенціалу підприємства. Глибоко та послідовно викладено теоретичні основи, зміст та особливості конкурентоспроможності потенціалу сучасних підприємств і запропоновано прикладні моделі оцінки її рівня. Ґрунтовно висвітлено сучасну методологію ринкової оцінки земельно-майнового та соціально-організаційного комплексу підприємства і втіленого в ньому потенціалу, зокрема особливості оцінки земельних ділянок, будівель, споруд, машин, обладнання та вартості бізнесу підприємств. Особливу увагу зосереджено на проблемних питаннях оцінки нематеріальних активів і соціальної складової підприємницької діяльності, які визначають ефективність формування і використання потенціалу підприємств.Планування діяльності підприємства - За заг. ред. В. Є. Москалюка

15 сентября 2010 | Категория: Учебная литература » Экономика предприятий | Просмотров: 8248

Планування діяльності підприємства - За заг. ред. В. Є. Москалюка

Описание книги:
У посібнику розкрито теоретичні основи планування діяльності підприємства в ринковій економіці, із сучасних позицій розглянуто види, принципи, методи планування. Подано практичні рекомендації щодо розроблення оптимальних планів розвитку діяльності підприємства з урахуванням кращого вітчизняного та світового досвіду виробництва й підприємництва.
Для підготовки фахівців за спеціальностями «Економіка підприємства», «Менеджмент промислових підприємств». Стане в пригоді працівникам підприємств, які займаються плануванням діяльності підприємств.Экономика предприятия - Ширенбек

12 сентября 2010 | Категория: Учебная литература » Экономика предприятий | Просмотров: 3325

Экономика предприятия - Ширенбек

Описание книги:
Представляемая вниманию русскоязычного читателя книга "Экономика предприятия" выдержала множество изданий и является одним из наиболее широко распространенных в университетах Германии, Австрии и Швейцарии учебников по экономике современной фирмы. Отличительной чертой данного издания является интегрированный подход к экономике современной фирмы, что в наибольшей мере соответствует реальным хозяйственным процессам. Учебник знакомит с успешным опытом организации и функционирования современного предприятия, который вывел экономику этих стран на уровень передовых и наиболее успешных в мире. Большое внимание уделяется современным методам менеджмента, планирования, маркетинга, финансирования, балансовой и учетной политики, а также аудита.Экономика предприятия - Жиделева В. В.

3 сентября 2010 | Категория: Учебная литература » Экономика предприятий | Просмотров: 3144

Экономика предприятия - Жиделева В. В.

Описание книги:
Учебное пособие составлено в соответствии с программой курса "Экономика предприятий". Содержит в концентрированном виде понятия и формулы по важнейшим темам курса, задачи с ответами на них и контрольные задания с рекомендуемыми методиками для их выполнения.
Форма изложения материала, содержание задач и контрольных заданий максимально приближены к реальным условиям.