15 сентября 2010 | Категория: Учебная литература » Экономическая теория | Просмотров: 13805

Економічний аналіз - Болюх М. А.

Название: Економічний аналіз
Автор: М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–416–Х
Год выпуска: 2003

Описание книги:
Навчальний посібник розкриває найважливіші проблеми сучасного економічного аналізу. Ґрунтовно висвітлено методику вивчення господарських процесів, проведення фінансового аналізу, аналізу використання ресурсів і забезпечення ефективного управління діяльністю підприємства з урахуванням нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку та звітності.
Для студентів і викладачів економічних вузів. Посібник буде корисним і для працівників виробничих підприємств, комерційних фірм і банків, страхових і податкових організацій, наукових установ.

Содержание:
Частина І. Основи теорії економічного аналізу 7
Розділ 1. Економічний аналіз і обґрунтування управлінських рішень 7
1.1. Зміст і завдання економічного аналізу 7
1.2. Природа управлінських рішень 11
1.3. Процес прийняття управлінських рішень та економічний аналіз 14
1.4. Управління за відхиленнями та економічний аналіз 19
1.5. Управлінський облік і економічний аналіз 23
Питання для самоперевірки 27
Розділ 2. Предмет і види економічного аналізу 28
2.1. Роль економічного аналізу за ринкових відносин 28
2.2. Історія і перспективи розвитку економічного аналізу 30
2.3. Мета й завдання економічного аналізу. Основні його категорії 34
2.4. Зв’язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами 39
2.5. Предмет економічного аналізу 44
2.6. Види й напрямки економічного аналізу 45
Питання для самоперевірки 51
Розділ 3. Метод та прийоми економічного аналізу 52
3.1. Сутність методу економічного аналізу, його характеристика та методологічна основа 52
3.2. Технічні прийоми економічного аналізу та їх класифікація 55
3.3. Абстрактно-логічні прийоми економічного дослідження 57
3.4. Особливості використання прийому порівняння
в економічних дослідженнях 59
3.5. Евристичні прийоми дослідження 62
3.6. Сутність середніх та відносних величин та їх застосування
в економічному аналізі 66
3.7. Використання в економічному аналізі рядів динаміки 71
3.8. Використання графічного способу в аналізі господарської діяльності 73
3.9. Застосування групувань в аналітичних дослідженнях 77
3.10. Балансовий спосіб 81
3.11. Прийоми елімінування в економічному аналізі 83
3.12. Використання в економічному аналізі способів пропорційного ділення, часткової участі та інтегрального способу 94
Питання для самоперевірки 98
Розділ 4. Моделювання господарської діяльності підприємства
і використання економіко-математичних методів 100
4.1. Сутність моделювання господарської діяльності в економічному аналізі і засоби його реалізації 100
4.2. Використання математичних методів в економічному аналізі 106
4.3. Інтеграція застосування засобів моделювання та економіко-математичних методів у сучасних інформаційних системах управління виробництвом на підприємстві 123
Питання для самоперевірки 126
Розділ 5. Інформаційна база аналізу та використання персональних комп’ютерів 128
5.1. Система економічної інформації 128
5.2. Інформаційне забезпечення економічного аналізу та його структура 144
5.3. Комп’ютерні технології аналітичних робіт 148
Питання для самоперевірки 159
Розділ 6. Організація та етапи економічного аналізу 160
6.1. Методичні принципи організації економічного аналізу 160
6.2. Головні етапи аналітичної роботи та їх характеристика 165
6.3. Сукупність джерел інформації економічного аналізу. Методика перевірки їхньої достовірності 167
6.4. Узагальнення та оформлення результатів аналізу 170
Питання для самоперевірки 171
Частина ІІ. Фінансовий аналіз 172
Розділ 7. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 172
7.1. Значення завдання аналізу і джерела інформації 172
7.2. Формування доходів, витрат і прибутків підприємства 173
7.3. Аналіз прибутку від реалізації продукції 180
7.4. Аналіз доходів від цінних паперів 181
7.5. Аналіз резервів збільшення прибутку 184
7.6. Аналіз розподілу чистого прибутку 189
7.7. Аналіз рентабельності продукції 191
7.8. Аналіз розміру прибутку та моделювання основної тенденції розвитку 197
Питання для самоперевірки 207
Розділ 8. Аналіз фінансового стану підприємства 208
8.1. Роль фінансового аналізу у зміцненні господарської діяльності підприємства за умов переходу до ринкової економіки 208
8.2. Основні напрямки аналізу балансу. Вплив інфляції на валюту балансу 212
8.3. Аналіз складу майна та джерел його утворення 221
8.4. Аналіз ліквідності та платоспроможності за даними П(С)БО № 2 230
8.5. Аналіз фінансової стабільності 238
8.6. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу 243
8.7. Аналіз оборотності грошових оборотних коштів 250
8.8. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості 265
8.9. Аналіз використання капіталу 270
Питання для самоперевірки 274
Розділ 9. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства 276
9.1. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства за даними фінансової звітності 276
9.2. Методика порівняльного аналізу альтернативних інвестиційних проектів 281
9.3. Аналіз фінансових інвестицій у системі прийняття управлінських рішень 288
9.4. Аналіз ризику та ефективності управління портфелем фінансових інвестицій 299
Питання для самоперевірки 305
Розділ 10. Діагностика ризику банкрутства та впливу інфляції
на прийняття рішень фінансового характеру 306
10.1 Аналітична діагностика можливого банкрутства 306
10.2. Характеристика показників неплатоспроможності підприємства 307
10.3. Методи прогнозування можливого банкрутства 308
10.4. Вплив інфляції на прийняття рішень фінансового характеру 314
Питання для самоперевірки 316
Частина ІІІ. Управлінський аналіз 317
Розділ 11. Аналіз реалізації продукції та маркетингової діяльності підприємства 317
11.1. Значення та завдання аналізу маркетингової діяльності 317
11.2. Аналіз реалізації продукції 318
11.3. Аналіз ринків збуту продукції 325
11.4. Аналіз цінової політики підприємства 331
11.5. Аналіз системи розповсюдження товарів 335
11.6. Аналіз конкурентоспроможності продукції 343
Питання для самоперевірки 349
Розділ 12. Аналіз виробництва продукції та послуг 350
12.1. Значення завдання і джерела аналізу виробництва продукції 350
12.2. Аналіз обсягів і динаміки виробництва продукції 351
12.3. Аналіз асортименту продукції 356
12.4. Аналіз структури випуску продукції 360
12.5. Аналіз якості продукції 364
12.6. Аналіз браку 369
12.7. Аналіз ритмічності виробництва 371
Питання для самоперевірки 377
Розділ 13. Аналіз ефективного використання виробничих ресурсів 378
13.1. Аналіз ефективного використання трудових ресурсів 378
13.2. Аналіз матеріальних ресурсів 405
13.3. Аналіз ефективності використання основних засобів 433
Питання для самоперевірки 458
Розділ 14. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції 460
14.1. Значення, завдання та джерела інформації 460
14.2. Показники собівартості продукції 461
14.3. Оцінка обґрунтованості планового рівня собівартості товарної продукції 463
14.4. Аналіз загальної суми собівартості товарної продукції 465
14.5. Аналіз собівартості одиниці продукції 468
14.6. Аналіз динаміки зміни собівартості порівнянної продукції 473
14.7. Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції 476
14.8. Аналіз витрат за економічними елементами 479
14.9. Аналіз собівартості продукції за статтями калькуляції 482
14.10. Аналіз прямих матеріальних витрат 484
14.11. Оцінка витрат на пряму заробітну плату 492
14.12. Аналіз витрат на обслуговування виробництва 496
14.13. Інші комплексні витрати 500
14.14. Зведений підрахунок резервів зниження собівартості продукції 501
14.15. Стратегічний аналіз 502
14.16. Оперативний аналіз собівартості продукції 508
14.17. Внутрігосподарський аналіз витрат 510
14.18. Порівняльний аналіз собівартості 512
14.19. Функціонально-вартісний аналіз 514
Питання для самоперевірки 516
Розділ 15. Особливості аналізу зовнішньоекономічної діяльності 517
15.1. Аналіз впливу акціонерів-нерезидентів на діяльність підприємства 518
15.2. Аналіз виконання експортних виробничих контрактів
та торговельних угод 522
15.3. Аналіз залежності виробництва від іноземних постачальників 529
15.4. Аналіз руху інвалютних грошових коштів 533
Питання для самоперевірки 536
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки