19 декабря 2009 | Категория: Учебная литература » Экономическая теория | Просмотров: 6487

Історія економічних учень - Корнійчук Л. Я.

Название: Історія економічних учень: Підручник
Автор: Корнійчук Л. Я., Татаренко Н. О., Поручник А. М. та ін
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–152–7
Год выпуска: 1999

Описание книги:
У підручнику висвітлено історію розвитку економічної думки від стародавніх часів до наших днів. Основну увагу приділено викладенню провідних економічних концепцій, характеристиці основних напрямів та шкіл економічної теорії. Економічні доктрини розглядаються з позицій сучасних уявлень про закономірності економічного й соціального розвитку суспільства. Розкрито історію економічної думки в Україні, показано внесок українських учених у розвиток економічної науки.
Для студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів.

Зміст:
Розділ І. Предмет і завдання курсу
1. Предмет курсу
2. Завдання курсу
Розділ ІІ. Економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм
1. Економічна думка стародавнього Сходу
2. Економічна думка античного світу
3. Економічна думка середньовіччя
4. Меркантилізм
Розділ ІІІ. Класична школа політичної економії
1. Загальна характеристика класичної політичної економії
2. Виникнення класичної політичної економії в Англії
3. Виникнення класичної політичної економії у Франції
4. Економічне вчення А. Сміта
5. Економічне вчення Д. Рікардо
Розділ ІV. Еволюція класичної політичної економії в першій половині XIX столліття. Завершення класичної традиції
1. Політична економія в Англії
2. Політична економія у Франції
3. Економічна теорія в США
Розділ V. Критичний напрям політичної економії. Формування соціалістичних ідей
1. Економічні погляди С. Сісмонді
2. Економічна концепція П. Ж. Прудона
3. Економічні погляди К. Родбертуса
4. Економічна програма Ф. Лассаля
Розділ VІ. Економічні вчення західноєвропейських соціалістів-утопістів
1. Теоретичні джерела західноєвропейського утопічного соціалізму
2. Утопічний соціалізм Сен-Сімона, Фур’є й Оуена
3. Сен-Сімон, сенсімоністи й походження колективізму
4. Соціалісти-асоціаціоністи Шарль Фур’є і Роберт Оуен
Розділ VII. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії
1. Зародження марксистської економічної теорії в 40—50-х роках XIX ст.
2. Теоретичні проблеми «Капіталу» К. Маркса
3. Праці К. Маркса та Ф. Енгельса 70—90-х рр.
4. Розвиток В. І. Леніним марксистського економічного вчення
5. Марксизм і сучасність
Розділ VІІІ. Виникнення альтернативної школи політичної економії. Німецька національна політекономія
1. Започаткування системи національної політичної економії в Німеччині
2. Історична школа
3. Нова історична школа та «соціальний напрям»
Розділ ІХ. Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії
1. Маржиналізм
2. Австрійська школа граничної корисності
3. Становлення неокласичної традиції. Кембріджська школа
4. Американська школа неокласики
5. Шведська (стокгольмська) школа
6. Математична школа в політичній економії
Розділ Х. Економічна думка в Росії
1. Економічна думка на початку ХІХ ст.
2. Економічна думка в період кризи і ліквідації кріпацтва
3. Економічна програма народництва
4. Політична економія в Росії в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.
Розділ ХІ. Економічна думка в Україні
1. Економічні проблеми в період підготовки та здійснення реформи 1861 р.
2. Ліберально-буржуазна економічна думка в пореформений період
3. Революційно-демократична економічна думка
4. Ліберальне народництво
5. Розвиток політичної економії
Розділ ХІІ. Кейнсіанство та його особливості в різних країнах
1. Історичні передумови виникнення кейнсіанства
2. Теоретична система та економічна програма Дж. М. Кейнса
3. Поширення кейнсіанства в різних країнах
4. Неокейнсіанські теорії економічного зростання
5. Посткейнсіанство
6. Кейнсіанська теорія та економічна політика
Розділ ХІІІ. Еволюція неокласичних ідей. Неолібералізм
1. Еволюція неокласичних ідей у ХХ ст.
2. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція
3. Консервативна неокласика. Неокласичні теорії економічного зростання
4. Неолібералізм: лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи
5. Неокласичне відродження. Теорії «економіки пропозиції» та «раціональних очікувань»
6. Неокласичний синтез
7. Досвід застосування неокласичних моделей в економіці різних країн
Розділ ХІV. Інституціоналізм
1. Ідейно-теоретичні основи інституціоналізму та етапи його розвитку
2. Ранній інституціоналізм
3. Неоінституціоналізм
4. Теорії трансформації капіталізму
5. Теорії «індустріального суспільства»
6. Концепції футурології
Розділ ХV. Економічні концепції соціал-демократії
1. Ревізіонізм
2. Формування теоретичних джерел сучасного соціал-реформізму в 20—30-х рр. ХХ ст.
3. Соціал-реформістські моделі економічного розвитку
4. Сучасний соціал-реформізм
Розділ ХVІ. Радянська економічна наука
1. Основні етапи становлення й розвитку економічної науки в СРСР
2. Економічні дискусії 20—30-х рр.
3. Розвиток радянської економічної науки в 30—90-ті рр.
4. Розвиток економічної теорії в Україні в радянський період
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки