8 декабря 2009 | Категория: Учебная литература » Экология | Просмотров: 9882

Екологія - Дорогунцов С. І.

Название: Екологія
Автор: С. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–752–5
Год выпуска: 2005

Описание книги:
У підручнику розглянуто: основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи; особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище; проблеми, пов’язані із станом охорони та раціонального використання природних ресурсів. Висвітлюються питання управління процесом природокористування та природоохоронними процесами з урахуванням досвіду зарубіжних країн. Значна увага приділяється методам визначення економічної ефективності впровадження природоохоронних заходів та оцінки економічних збитків, що їх завдає народному господарству забруднення окремих компонентів природи.
Для студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів.

Зміст:
1. Предмет, методи і завдання екології для економістів
1.1. Предмет вивчення екології
1.2. Методи дослідження екології
1.3. Завдання екології
2. Наукові основи раціонального природокористування
2.1. В. І. Вернадський та його вчення про біосферу і ноосферу
2.2. Екосистеми, їх структура та види
2.3. Принципи раціонального природокористування
2.4. Критерії ефективності та основні етапи природокористування в Україні
3. Сталий розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на довкілля
3.1 Сталий розвиток: екологічна, соціальна, економічна складові
3.2 Екологічні проблеми промислового комплексу
3.3 Екологічні проблеми агропромислового комплексу
3.4 Транспорт і раціональне природокористування
3.5. Система розселення як фактор антропогенного впливу на довкілля
3.6. Екологічні проблеми великих міст
4. Еколого-економічні проблеми використання природних ресурсів
4.1. Природні ресурси, їх класифікація та економічна оцінка
4.2. Джерела та екологічні наслідки забруднення атмосфери
4.3. Еколого-економічні проблеми використання водних ресурсів
4.4. Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів
4.5. Лісові ресурси. Екологічна роль лісу
4.6. Рекреаційні ресурси та специфіка їх господарського використання
4.7. Мінеральні ресурси. Проблеми вичерпності мінеральних природних ресурсів
5. Механізм природокористування
5.1. Основні важелі механізму природокористування
5.2 Адміністративний механізм природокористування
5.3. Правове регулювання природокористування та охорони довкілля
6. Екологічний моніторинг та система екологічної інформації
6.1. Екологічний моніторинг та його види
6.2. Організаційна структура державного екологічного моніторингу в Україні
6.3. Екологічні нормативи та стандарти якості навколишнього середовища
6.4. Система екологічної інформації та статистика охорони довкілля
7. Економічні методи управління у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища
7.1. Економічні методи управління раціональним природокористуванням та їх види
7.2. Платежі за ресурси, їх види і нормативи
7.3. Платежі за забруднення, їх види та критерії нарахування
7.4. Збитки від забруднення довкілля, їх види та методи нарахування
8. Економічна та соціальна ефективність природоохоронних заходів
8.1. Природоохоронні заходи та принципи їх економічного обґрунтування
8.2. Показники економічної і соціальної ефективності природоохоронних заходів
8.3. Визначення (розрахунок) економічної і соціальної ефективності природоохоронних заходів
8.4. Економічна та соціальна ефективність безвідходних і маловідходних технологій
9. Планування раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища
9.1. Сутність планування раціонального природокористування й охорони довкілля
9.2. Територіальні комплексні схеми охорони природи та основні етапи їх розробок
9.3. Принципи і методи планування
9.4. Планування охорони і використання основних об’єктів природи
10. Екологічна експертиза та проблеми її організації
10.1. Екологічна експертиза та її види
10.2. Завдання екологічної експертизи
10.3. Суб’єкти та об’єкти екологічної експертизи
11. Науково-технологічний прогрес та економіка природокористування
11.1. Науково-технологічний прогрес та головні складові його впливу на довкілля
11.2. Безвідходні технології як основний важіль охорони навколишнього природного середовища та економії ресурсів
11.3. Ресурсозаощадження — один із основних напрямів інтенсифікації виробництва
11.4. Вторинне ресурсокористування
12. Регіональні екологічні проблеми України
12.1. Сутність просторових екологічних проблем
12.2. Регіони підвищеної екологічної напруги
12.3. Основні напрями розв’язання просторових екологічних проблем
13. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища
13.1. Основи екологічної політики розвинених зарубіжних країн
13.2. Специфіка зарубіжного екологічного законодавства та механізм його чинності
13.3. Особливості організаційної структури управління природокористуванням в окремих країнах
13.4. Екологічний моніторинг та специфіка екологічних нормативів у розвинених країнах
13.5. Економічні важелі управління природокористуванням
13.6. Міжнародне природоохоронне співробітництво
13.7. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони довкілля
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки