Аренда минивенов в киеве - прокат микроавтобуса в киеве аренда rent-car.kiev.ua.

7 декабря 2009 | Категория: Учебная литература » Кибернетика | Просмотров: 10089

Економічна кібернетика - Шарапов О. Д.

Название: Економічна кібернетика
Автор: Шарапов О. Д., Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–693–6
Год выпуска: 2004

Описание книги:
У навчальному посібнику, що відповідає програмі курсу «Економічна кібернетика», висвітлено основні положення економічної кібернетики, наведено відомості про класичні кібернетичні підходи до дослідження соціально-економічних систем та подано необхідний для вивчення зазначеного курсу теоретичний матеріал з економіко-математичного моделювання, теорії інформації, теорії автоматичного управління та регулювання. Стисло викладено сучасні напрямки розвитку економічної кібернетики, зокрема синергетичні методи і методи нелінійної динаміки, та запропоновано приклади їх застосування в економіці.
Для студентів економічного профілю всіх форм навчання, магістрів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.

Зміст:
Розділ 1. СИСТЕМИ ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ В ЕКОНОМІЦІ
Тема 1. Системи
1.1. Поняття «система»
1.2. Класифікація та властивості систем
1.3. Загальні підходи до опису систем
Тема 2. Економіка як кібернетична система
2.1. Соціально-економічні системи та їхні властивості
2.2. Механізми негативних та позитивних зворотних зв’язків в економіці
2.3. Системний аналіз економічних систем
Розділ 2. ІНФОРМАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
Тема 3. Економічна інформація та економічні дані
3.1. Інформація
3.2. Дані та операції з ними
3.3. Кодування інформації
3.4. Загальне уявлення про надмірність інформації
3.5. Економічна інформація та її властивості
Тема 4. Основи статистичної теорії інформації
4.1. Ентропія як міра ступеня невизначеності
4.2. Ентропія та інформація
4.3. Принцип необхідної різноманітності Ешбі
4.4. Альтернативні підходи до визначення кількості інформації
Тема 5. Інформаційні системи і технології (ІСТ)
5.1. Загальна характеристика сучасних напрямків розвитку ІСТ
5.2. Технології побудови ІС
5.3. Методи інтелектуального аналізу даних
5.4. Основні етапи та алгоритми інтелектуального аналізу даних
5.5. Огляд алгоритмів та ІС Data Mining
Розділ 3. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ
Тема 6. Основні засади моделювання економічних об’єктів та процесів
6.1. Поняття «моделі» та «моделювання»
6.2. Моделювання методом «чорної скриньки»
6.3. Ізоморфні та гомоморфні системи
6.4. Економіко-математичне моделювання
Тема 7. Статичні моделі економічних систем
7.1. Виробничі функції
7.2. Балансові моделі
7.3. Економіко-математична модель міжгалузевого балансу
Тема 8. Динамічні макроекономічні моделі
8.1. Загальна модель макроекономічної динаміки
8.2. Трисекторна модель економіки
8.3. Динамічні міжгалузеві балансові моделі
8.4. Макроеконометричні моделі
Тема 9. Імітаційні методи в економіці
9.1. Роль експериментів у моделюванні економіки
9.2. Імітаційні експерименти
9.3. Комп’ютерне моделювання
Розділ 4. УПРАВЛІННЯ
Тема 10. Принципи, методи й моделі управління
10.1. Сутність процесів управління
10.2. Умови існування управління в системах
10.3. Закон необхідної різноманітності в системах управління
10.4. Типи управління
10.5. Принципи управління складними системами
Тема 11. Основні принципи автоматичного регулювання і управління
11.1. Регулятори зворотного зв’язку
11.2. Елементи теорії лінійних операторів
11.3. Кібернетична інтерпретація дій з операторами
11.4. Застосування принципів теорії автоматичного управління (ТАУ) в економіці
Тема 12. Процеси управління в економічних системах
12.1. Методи прийняття управлінських рішень
12.2. Системний підхід в управлінні економічними системами
12.3. Якісний аналіз процесів управління в макроекономіці
Тема 13. Аналіз та синтез систем управління
13.1. Загальна характеристика систем управління
13.2. Ієрархічні системи управління
13.3. Види організаційних структур
13.4. Завдання аналізу та синтезу систем управління
Розділ 5. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ
Тема 14. Синергетика як сучасний етап розвитку кібернетичних ідей
14.1. Концептуальні засади синергетики та нелінійної динаміки
14.2. Основні поняття теорії складних систем
14.3. Самоорганізація та етапи еволюцій складних систем
Тема 15. Огляд основних напрямків і підходів синергетики та нелінійної динаміки
15.1. Принцип підпорядкування Хакена та параметри порядку
15.2. Показники Ляпунова
15.3. Дискретні відображення
15.4. Аналіз економічних часових рядів методами нелінійної динаміки
Тема 16. Застосування синергетичних методів в економіці
16.1. Моделювання хаотичної динаміки в економіці
16.2. Швидкі та повільні змінні в аналізі макроекономічної динаміки
16.3. Застосування принципу підпорядкування при дослідженні соціально-економічних систем
16.4.Синергетичний підхід до управління економічними системами
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки