3 июня 2009 | Категория: Учебная литература » Банковское дело | Просмотров: 10425

Статистика банківської діяльності - Головач А. В.

Название: Статистика банківської діяльності
Автор: А. В. Головач, В. Б. Захожай, К. С. Базилевич
Издательство: МАУП
ISBN: 966-7312-89-5
Год выпуска: 1999

Описание книги:
У пропонованому навчальному посібнику розглядається статистичне забезпечення банківської діяльності. Розкриваються методологічні засади статистики та статистичні показники, що використовуються в управлінні активами та пасивами банку, цінними паперами, в аналізі ліквідності, прибутковості, платоспроможності банку, а також кредитоспроможності його клієнтів. Висвітлюється методика аналізу кредитної діяльності та ризиків банківської діяльності.
Для студентів економічних спеціальностей вузів, економістів і банкірів-практиків.

Зміст:
Розділ 1. Предмет, метод і завдання статистики банківської
діяльності. Система статистичних показників банківської діяльності
1.1. Місце статистики банківської діяльності в системі статистичних наук
1.2. Предмет, мета й завдання економіко-статистичного аналізу банківської діяльності. Роль статистичних досліджень в аналізі, плануванні діяльності банку (або системи банків) та управлінні нею
1.3. Методологічні засади статистичного аналізу роботи банків. Класифікації та групування банківської статистики, що використовуються у взаємозв'язку з класифікаціями та групуваннями економічної статистики. Джерела статистичної інформації про банківську діяльність
1.4. Система показників статистики банківської діяльності, їх види, функції та методи аналізу
Розділ 2. Статистичний аналіз балансу банку. Активи та пасиви банку, статистичний аналіз їх формування та управління ними
2.1. Структура балансу банку; мета, принципи та завдання її статистичного вивчення
2.2. Мета управління активами та пасивами банку. Основи статистико-економічного аналізу активних та пасивних операцій банку
2.3. Принципи моделювання зв'язку між активними та пасивними операціями банку. Форми фінансової звітності, що створюються на основі аналізу балансу банку
2.4. Статистичний аналіз якості активів. Розрахунок рейтингу банку
2.5. Статистичний аналіз процентної маржі та спреду. Комплексне оцінювання банківського ризику та рівня надійності банку
Розділ 3. Статистика ризиків банківської діяльності
3.1. Поняття ризиків банківської діяльності та завдання їх статистичного дослідження
3.2. Класифікація ризиків
3.3. Система показників статистичного вивчення банківських ризиків
3.4. Методологія та методи оцінювання ризиків. Аналіз банківських ризиків
3.5. Ризики незбалансованості ліквідності балансу банку та ризики неплатоспроможності
3.6. Ризики лізингових та факторингових операцій
3.7. Процентний ризик
3.8. Валютний ризик. Особливості управління валютними ризиками
3.9. Статистичне забезпечення управління банківськими ризиками
Розділ 4. Статистичний аналіз кредитної діяльності банку
4.1. Поняття статистики кредиту та його соціально-економічне значення. Сутність і класифікація кредитів. Завдання статистичного вивчення кредитної діяльності банку
4.2. Система показників статистики кредитної діяльності
4.3. Джерела коштів, що використовуються банками для потреб кредитування. Джерела коштів для коротко- та довгострокового кредитування. Об'єкти кредитування
4.4. Аналіз своєчасності повернення позичок
4.5. Економіко-статистичний аналіз обороту кредитів
4.6. Аналіз ефективності використання кредитів
4.7. Принципи статистичного забезпечення побудови економічних нормативів кредитної діяльності комерційних банків
4.8. Прогнозування та планування кредитної діяльності банків
4.9. Статистичне оцінювання кредитного ризику. Групування кредитів за рівнем ризику
4.10. Аналіз кредитних процентних ставок
Розділ 5. Економіко-статистичний аналіз кредитоспроможності клієнтів банку
5.1. Поняття кредитоспроможності та методи статистичного оцінювання кредитоспроможності клієнтів банку
5.2. Система показників, які використовують для аналізу кредитоспроможності клієнтів банку: ліквідність, оборотність коштів клієнта, платоспроможність, ділова активність, прибутковість, ефективність
5.3. Класифікація клієнтів за кредитоспроможністю
Розділ 6. Статистичне вивчення ліквідності балансу банку
6.1. Поняття ліквідності балансу банку та завдання її статистичного аналізу
6.2. Система нормативів ліквідності банку
6.3. Система показників ліквідності балансу банку
6.4. Економіко-статистичне оцінювання та аналіз ліквідності балансу банку
6.5. Система управління ліквідністю банку
Розділ 7. Статистичне вивчення платоспроможності банку
7.1. Поняття платоспроможності банку. Завдання статистичного вивчення платоспроможності банку
7.2. Система показників платоспроможності банку
7.3. Економіко-статистичний аналіз платоспроможності банку. Аналіз динаміки показника платоспроможності та факторів, що на нього впливають
7.4. Аналіз виконання нормативів платоспроможності
Розділ 8. Статистичне вивчення прибутковості банку
8.1. Поняття прибутковості банку. Завдання статистичного вивчення прибутковості банку
8.2. Система статистичних показників прибутковості банку
8.3. Економіко-статистичний аналіз прибутковості банку
8.4. Статистичний аналіз ефекту та ефективності комерційного банку. Методи аналізу
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки