Центральний банк та грошово-кредитна політика - Мороз А. М.

12 ноября 2010 | Категория: Учебная литература » Банковское дело | Просмотров: 5394

Центральний банк та грошово-кредитна політика - Мороз А. М.

Описание книги:
Підручник підготовлено відповідно до програми з нормативної навчальної дисципліни «Центральний банк та грошово-кредитна політика», яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів з банківської справи. У ньому висвітлені основні завдання, напрями діяльності та операції центральних банків, розкриваються зміст, цілі, типи та місце грошово-кредитної політики в загальнодержавній економічній політиці, дається розгорнута характеристика інструментів реалізації грошово-кредитної політики. Досліджується діяльність Національного банку України, а також центральних банків провідних країн світу.Аналіз банківської діяльності - Герасимович А. М.

7 октября 2010 | Категория: Учебная литература » Банковское дело | Просмотров: 6970

Аналіз банківської діяльності - Герасимович А. М.

Описание книги:
Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми для студентів-бакалаврів спеціальності «Банківська справа» та студентів-магістрів спеціальності «Облік і аудит» магістерської програми «Облік і аудит в управлінні банками». Висвітлюються організація та методика аналізу банків.
Окремі теми підручника розкривають методику аналізу пасивів банку власного капіталу і залучених коштів, активів — грошових коштів, кредитно-інвестиційних операцій, валютних та інших операцій і послуг.Банковский менеджмент - Лаврушин Олег

5 сентября 2010 | Категория: Учебная литература » Банковское дело | Просмотров: 9088

Банковский менеджмент - Лаврушин Олег

Описание книги:
Учебник подготовлен кафедрой "Денежно-кредитные отношения и банки" Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. В нем рассмотрен комплекс вопросов, связанных с управлением денежно-кредитными институтами. Первый раздел посвящен экономическим, организационным и правовым основам банковского менеджмента. Во втором разделе подробно охарактеризованы различные аспекты финансового менеджмента в коммерческом банке. В учебнике нашли отражение современные взгляды на банковский менеджмент. Его отличает высокий профессиональный уровень и глубина проработки вопросов. Методический аппарат включает выводы и вопросы для самопроверки по главам.Банковское дело - Костерина Т. М.

3 сентября 2010 | Категория: Учебная литература » Банковское дело | Просмотров: 4216

Банковское дело - Костерина Т. М.

Описание книги:
В учебнике излагаются основы теории и практики банковского дела, рассматриваются проблемы становления современной банковской системы России, раскрываются особенности банковского менеджмента и маркетинга. Рассматриваются вопросы правового регулирования и основные направления деятельности центральной кредитной организации страны - Банка России. Особое внимание в учебнике уделено практическим аспектам организации, функционирования и оценки эффективности деятельности банков.Банківська статистика - Головач А. В.

13 июля 2009 | Категория: Учебная литература » Банковское дело | Просмотров: 4199

Банківська статистика - Головач А. В.

Описание книги:
Конспект лекцій сформований відповідно до програми дисципліни "Банківська статистика". Методологія цього розділу статистики подається з урахуванням міжнародних стандартів і сучасної практики української статистики банківської справи.Статистика банківської діяльності - Головач А. В.

3 июня 2009 | Категория: Учебная литература » Банковское дело | Просмотров: 10323

Статистика банківської діяльності - Головач А. В.

Описание книги:
У пропонованому навчальному посібнику розглядається статистичне забезпечення банківської діяльності. Розкриваються методологічні засади статистики та статистичні показники, що використовуються в управлінні активами та пасивами банку, цінними паперами, в аналізі ліквідності, прибутковості, платоспроможності банку, а також кредитоспроможності його клієнтів. Висвітлюється методика аналізу кредитної діяльності та ризиків банківської діяльності.
Для студентів економічних спеціальностей вузів, економістів і банкірів-практиківКредитно-розрахункові операції - Мілай А. О.

27 мая 2009 | Категория: Учебная литература » Банковское дело | Просмотров: 5314

Кредитно-розрахункові операції - Мілай А. О.

Описание книги:
У посібнику систематизовано і викладено основний матеріал, необхідний для вивчення курсу "Кредитно-розрахункові операції". Зокрема, розглянуто питання організації кредитного процесу в комерційному банку і здійснення безготівкових розрахунків. Охарактеризовано види кредитів, управління ризиками кредитного портфеля банку, формування резервів на покриття ризиків, форми безготівкових розрахунків, особливості касового обслуговування клієнтів тощо.
Для студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто бажає детальніше ознайомитися з організацією банківської роботи зі здійснення безготівкових розрахунків і кредитних операцій.