7 октября 2010 | Категория: Учебная литература » Бухгалтерский учет и аудит | Просмотров: 7516

Облік і аудит у банках - Герасимович А. М.

Название: Облік і аудит у банках: Підручник
Автор: А. М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов’яз та ін.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966-574-648-0
Год выпуска: 2004

Описание книги:
Підручник підготовлено відповідно до типової програми для бакалаврів спеціальності «Банківська справа».
Окремі теми присвячені організації та методиці обліку власного капіталу, основних засобів та нематеріальних активів і матеріалів, а також розрахункових, кредитних, валютних, депозитних, інвестиційних і касових операцій, обліку доходів, витрат, фінансових результатів та складанню звітності, організації внутрішнього аудиту банків.
Для студентів економічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, економістів, бухгалтерів-практиків, що здійснюють облік банківської діяльності.

Содержание:
Розділ 1. Система бухгалтерського обліку в банках України
1.1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні банком, його види та призначення
1.2. Регулювання і функції фінансового обліку. Огляд фінансової звітності банків
1.3. План рахунків і принципи його побудови
1.4. Параметри і форми аналітичного обліку
1.5. Банківська документація
Розділ 2. Облік статутного капіталу
2.1. Система рахунків для обліку статутного капіталу банку
2.2. Облік операцій з формування статутного капіталу банку
Розділ 3. Кореспондентські відносини між банківськими установами
3.1. Загальні правила розрахунків між банками
3.2. Організація та облік операцій за міжбанківськими розрахунками
3.2.1. Облік міжбанківських розрахунків за прямими кореспондентськими угодами
3.2.2. Облік міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів
3.2.3. Облік міжбанківських розрахунків через внутрішньобанківську платіжну систему
Розділ 4. Поточні рахунки і облік розрахункових операцій
4.1. Характеристика грошового обігу та платіжних інструментів клієнтів банку
4.2. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями
4.3. Облік операцій при розрахунках платіжними вимогами-дорученнями
4.4. Облік операцій платіжними вимогами
4.5. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками
4.6. Облік операцій при розрахунках акредитивами
Розділ 5. Облік кредитних операцій
5.1. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту
5.2. Характеристика балансових рахунків кредитних операцій
5.3. Організація обліку погашення кредиту та процентів за користування кредитом
5.4. Форми забезпечення повернення кредиту
5.5. Облік окремих кредитних операцій
5.6. Облік формування і використання резервів, списання та повернення раніше списаних безнадійних активів у комерційних банках України
5.7. Контроль за використанням і погашенням кредиту
Розділ 6. Облік касових операцій
6.1. Організація касової роботи
6.2. Облік і документообіг за операціями кас з приймання готівки
6.3. Облік операцій видаткових кас
6.4. Інкасація грошової виручки
6.5. Зберігання і облік цінностей та документів у грошових сховищах
6.6. Ревізія цінностей
6.7. Синтетичний облік касових операцій
Розділ 7. Облік депозитних та інших зобов’язань банку
7.1. Визнання, оцінка й класифікація зобов’язань банку та характеристика рахунків для їх обліку
7.2. Облік банківських депозитів
7.3. Облік міжбанківських кредитів
Розділ 8. Облік операцій з цінними паперами
8.1. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними
8.2. Облік операцій з цінними паперами
8.2.1. Особливості відображення операцій з цінними паперами в плані рахунків комерційного банку
8.2.2. Облік вкладень банку в цінні папери
8.2.3. Облік цінних паперів, емітованих банком
8.2.4. Нарахування доходів (витрат) за операціями з цінними паперами
8.2.5. Особливості обліку окремих операцій банку з цінними паперами
Розділ 9. Облік валютних операцій
9.1. Сутність валютних операцій
9.2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
9.3. Облік обмінних операцій з іноземною валютою
9.3.1. Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти
9.3.2. Операції купівлі-продажу готівкової іноземної валюти
9.4. Особливості роботи з готівковою іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті
9.5. Операції з іменними та дорожніми чеками в іноземній валюті, що емітовані нерезидентами
9.6. Бухгалтерський облік операцій з використанням платіжних карток
Розділ 10. Облік основних засобів, нематеріальних активів та матеріалів
10.1. Документальне забезпечення обліку
10.2. Облік надходження, переоцінки та ремонту основних засобів
10.3. Облік зношення основних засобів
10.4. Облік вибуття об’єктів основних засобів: ліквідація, реалізація, безоплатне передання
10.5. Облік основних засобів, прийнятих банком під заставу наданого кредиту
10.6. Відображення в обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів
10.7. Облік нематеріальних активів
10.8. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та господарських матеріалів
Розділ 11. Облік лізингових операцій
11.1. Економічна сутність лізингу
11.2. Облік операцій з фінансового лізингу
11.2.1. Облік фінансового лізингу на балансі лізингодавця
11.2.2. Облік фінансового лізингу на балансі лізингоотримувача
11.3. Облік операцій з оперативного лізингу
11.4. Продаж необоротного активу з укладенням угоди про його одержання продавцем у лізинг (оренду)
Розділ 12. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності банків
12.1. Доходи і витрати банку як об’єкти обліку
12.2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
12.3. Облік доходів і витрат банку
12.4. Облік фінансового результату діяльності банку і розподілу прибутку
12.5. Податковий облік та особливості оподатковування прибутку банків
Розділ 13. Складання та подання фінансових звітів банку
13.1. Якісні характеристики фінансових звітів, організація їх підготовки та подання
13.2. Методика складання балансу
13.3. Методика складання звіту про фінансові результати
13.4. Методика складання звіту про рух грошових коштів
13.5. Примітки до фінансових звітів
Розділ 14. Внутрішньобанківський аудит
14.1. Принципи організації внутрішньобанківського аудиту
14.2. Внутрішньобанківський аудит касових операцій
14.3. Внутрішньобанківський аудит розрахункових операцій
14.4. Внутрішньобанківський аудит кредитних операцій
14.5. Внутрішньобанківський аудит валютних операцій
14.6. Аудит операцій банків з цінними паперами
14.7. Внутрішньобанківський аудит доходів, витрат і прибутку
14.8. Внутрішній аудит оподаткування банку
14.9. Внутрішній аудит власного та регулятивного капіталу банку
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки