4 октября 2009 | Категория: Учебная литература » Бухгалтерский учет и аудит | Просмотров: 7206

Аудит - Савченко В. Я.

Название: Аудит: Навч. посібник
Автор: Савченко В. Я.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–423–2
Год выпуска: 2002

Описание книги:
У навчальному посібнику розкриваються теоретичні та методичні засади аудиторської діяльності на основі національних та міжнародних стандартів аудиту. Розглядаються питання організації аудиту фінансово-господар¬ської діяльності підприємств різних форм власності. Теоретичний матеріал доповнюють розроблені ситуаційні завдання та контрольні запитання, які сприятимуть засвоєнню та поглибленню знань.
Для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають дисципліну «Аудит», а також для аудиторів, слухачів курсів, семінарів, бізнес-шкіл, коледжів, бухгалтерів, економістів і всіх, хто має намір оволодіти процесом проведення аудиту.

Зміст:
Розділ 1. Сутність, предмет, метод і об’єкти аудиту
1.1. Сутність і визначення аудиту
1.2. Виникнення аудиту і його розвиток в Україні та країнах СНД
1.3. Відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності
1.4. Предмет, метод і об’єкти аудиторської діяльності
1.5. Національні і міжнародні нормативи аудиту
1.6. Класифікація аудиту
Розділ 2. Організація зовнішнього аудиту
2.1. Мета зовнішнього аудиту
2.2. Процедури, що застосовуються в зовнішньому аудиті
2.3. Організація управління аудитом в Україні
2.4. Підготовка і сертифікація аудиторів
2.5. Порядок створення аудиторських фірм
2.5.1. Процедури вибору замовника та укладання договору
2.5.2. Функціональні завдання аудиту
2.5.3. Оплата аудиторських послуг
2.5.4. Основні принципи, які регулюють аудит
2.6. Професійна етика аудиторів
2.7. Права, обов’язки і відповідальність аудиторів та аудиторських фірм
2.8. Організація праці аудитора
Розділ 3. Методи аудиту та критерії оцінки аудитором фінансової звітності
3.1. Етапи проведення аудиту
3.2. Критерії та методи аудиторської оцінки фінансової звітності
3.3. Аудит споріднених сторін
3.4. Аудит облікових оцінок
3.5. Економічний аналіз аудиторських послуг
3.6. Події, які мають суттєвий вплив на аудиторський звіт і відбуваються після дати складання фінансової звітності підприємства та аудиторського висновку
3.8. Аудит фінансового стану підприємства
3.9. Аудит фінансових результатів
3.10. Особливості аудиту інвестиційної діяльності
Розділ 4. Аудиторський ризик
4.1. Сутність аудиторського ризику та його види
4.2. Методика визначення аудиторського ризику
4.3. Суттєвість та взаємозв’язок аудиторської перевірки з ризиком
4.4. Оцінка помилок і ризику в аудиторській діяльності
Розділ 5. Помилки і шахрайства, виявлення їх в обліку під час аудиторської перевірки
5.1. Визначення помилок і шахрайства
5.2. Відповідальність керівництва підприємства й аудитора
5.3. Оцінювання помилок та шахрайства
5.4. Дії аудитора у разі виявлення шахрайства та помилок
Розділ 6. Вибіркове дослідження в аудиті
6.1. Визначення цілей і процес аудиторської вибірки
6.2. Визначення сукупності й одиниці вибірки допустимих відхилень
6.3. Визначення розміру вибірки
6.4. Визначення методу вибірки
Розділ 7. Планування, стадії і процедури аудиту
7.1. Загальний план аудиту
7.2. Аудиторська програма
7.3. Стадії і процедури аудиту
Розділ 8. Аудиторські докази
8.1. Поняття аудиторських доказів (свідчень)
8.2. Джерела отримання аудиторських доказів
8.3. Процедури та прийоми отримання аудиторських доказів
Розділ 9. Аудиторські робочі документи
9.1. Загальне поняття та мета складання робочих документів аудитора
Розділ 10. Аудиторський висновок і звіт
10.1. Сутність аудиторського висновку та звіту9
10.2. Види аудиторських висновків
10.3. Варіанти складання аудиторського висновку
Розділ 11. Методика й організація аудиту активів підприємства
11.1. Аудит обліку операцій з основними засобами
11.2. Аудит надходження, переміщення, вибуття та ліквідації основних засобів
11.3. Аудит ремонту основних засобів
11.4. Аудит обліку нематеріальних активів
11.6. Аудит обліку грошових коштів
11.7. Аудит обліку грошових коштів на поточному та інших рахунках у банку
11.8. Аудит обліку наявності валютних коштів та їх руху
11.9. Аудит обліку підзвітних сум
11.11. Аудит обліку експортних та імпортних операцій
11.12. Аудит обліку вексельних операцій
11.13. Аудит дебіторської заборгованості
11.15. Аудит обліку запасів
11.16. Аудит обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП)
11.18. Аудит обліку готової продукції та її реалізації
11.19. Аудит обліку витрат на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг
11.20. Аудиторські перевірки фінансового стану підприємств, що приватизуються
Розділ 12. Методика і організація аудиту пасивів підприємства
12.1. Аудит кредиторської заборгованості
12.2. Аудит кредиторської заборгованості за розрахунками з постачальниками та підрядниками
12.3. Аудит кредиторської заборгованості за кредитами банків і претензіями
12.4. Аудит обліку за розрахунками з оплати праці
Розділ 13. Особливості аудиту обліку окремих видів підприємств та аспектів їх діяльності
13.1. Особливості аудиту обліку акціонерних товариств
13.2. Аудит обліку спільних підприємств
Розділ 14. Методика й організація внутрішнього аудиту
14.1. Сутність внутрішнього аудиту, його організація і необхідність
14.2. Функції та завдання внутрішнього аудиту
14.3. Об’єкти внутрішнього аудиту
14.4. Особливості аудиту обліку в банківській діяльності
14.5. Аудит обліку страхових компаній
14.6. Методика й організація аудиту розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами
Розділ 15. Використання комп’ютерної техніки при аудиторських послугах
Розділ 16. Організація інформаційного і технічного забезпечення аудиторської діяльності
16.1. Сутність і зміст інформаційного забезпечення аудиторської діяльності
16.2. Організація технічного забезпечення аудиту
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки