Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві - Бебик В. М.

19 марта 2009 | Категория: Учебная литература » Менеджмент | Просмотров: 5937

Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві - Бебик В. М.

Описание книги:
У цій праці особливе значення приділяється менеджменту масових комунікацій, менеджменту прес-служб і рекламному медіа-менеджменту, які розглядаються через призму таких ключових понять, як паблік рилейшнз і реклама.
У монографії використано унікальні практичні напрацювання автора як результат практичної діяльності не тільки на ниві державної служби, а й під час роботи ректором найбільшого недержавного ВНЗ України, досліджено проблематику інформаційно-комунікаційних зв'язків у суспільстві, що глобалізується, в контексті здійснення психологічних впливів на суспільну свідомість.
Ґрунтуючись на творчому вивченні й аналізі теоретичних засад комунікації, відштовхуючись від свого практичного досвіду, автор виходить на власне розуміння поняття, змісту і методів здійснення інформаційно-комунікаційного менеджменту в умовах бурхливого зростання нових інформаційно-комунікаційних і політико-психологічних технологій.
Для фахівців з паблік рилейшнз, психології, політології, соціології, державного управління, масових комунікацій і журналістики.



Теория и практика самоменеджмента - Лукашевич Н. П.

14 марта 2009 | Категория: Учебная литература » Менеджмент | Просмотров: 6591

Теория и практика самоменеджмента - Лукашевич Н. П.

Описание книги:
В учебном пособии рассмотрены теоретические основы самоменеджмента, проанализированы его основные теоретические концепции, сущность, функции и этапы. Исследована природа самоменеджмента, обоснована его адаптивно-развивающая концепция. Предложена система социальных технологий, практических методик самоменеджмента в виде Практикумов для каждого этапа деловой карьеры и соответствующих направлений самоменеджмента.
Для преподавателей, аспирантов, студентов управленческих специальностей, менеджеров-практиков, руководителей всех уровней, а также тех, кто работает над саморазвитием и занимается самовоспитанием.



Менеджмент продуктивності - Калина А. В.

14 марта 2009 | Категория: Учебная литература » Менеджмент | Просмотров: 5466

Менеджмент продуктивності - Калина А. В.

Описание книги:
У пропонованому навчальному посібнику відображені досягнення економічної науки в галузі управління продуктивністю з розкриттям і використанням минулих і сучасних світових підходів і досвіду. Розглядаються базові поняття, пов'язані з продуктивністю праці. Висвітлюються питання планування і прогнозування, аналізу, контролю і підвищення продуктивності праці.
Для студентів вищих закладів освіти і спеціалістів, які цікавляться проблемами управління інтенсифікацією виробництва і підвищення рівня його ефективності у складних умовах реформування економіки.



Финансовый менеджмент - Гридчина М. В.

14 марта 2009 | Категория: Учебная литература » Менеджмент | Просмотров: 5536

Финансовый менеджмент - Гридчина М. В.

Описание книги:
В предлагаемом курсе лекций рассмотрены основные методы и приемы эффективного управления финансовыми ресурсами, активами предприятия и финансовыми рисками. Особое внимание уделено методам управления капиталом предприятия, оборотными средствами, инвестиционным портфелем, формированием и использованием прибыли, а также оценке и прогнозированию финансового состояния предприятия.
Для студентов вузов, слушателей системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации, а также руководителей предприятий.



Современный менеджмент (в схемах) - Сладкевич В. П.

14 марта 2009 | Категория: Учебная литература » Менеджмент | Просмотров: 5673

Современный менеджмент (в схемах) - Сладкевич В. П.

Описание книги:
Рассмотрены типология и содержание современного менеджмента; освещены современные подходы к теории менеджмента, методы поиска новых идей и решений, совершенствования управления; приведены примеры организационных форм управления, стратегий деятельности предприятий в рыночных условиях, технологии современного менеджмента; показаны проблемы власти и лидерства, трансформации организационных форм управления в условиях перехода к рыночным методам управления.
Для студентов специальности "Менеджмент организаций" и всех, кто интересуется актуальными проблемами современного менеджмента.



Очерки истории отечественного менеджмента - Росовецкий С. К.

14 марта 2009 | Категория: Учебная литература » Менеджмент | Просмотров: 2208

Очерки истории отечественного менеджмента - Росовецкий С. К.

Описание книги:
Понятия "менеджмент", "история менеджмента" ассоциируются у современного читателя с западной цивилизацией XIII-XX вв.
В предлагаемой книге собран ряд статей об истории менеджмента древней Руси, Московии и Украины. Сделана попытка на основе восточнославянских литературных памятников осмыслить управленческий опыт предков.



Страховий та інвестиційний менеджмент - Федоренко В. Г.

12 марта 2009 | Категория: Учебная литература » Менеджмент | Просмотров: 7321

Страховий та інвестиційний менеджмент - Федоренко В. Г.

Описание книги:
У запропонованому колективом авторів підручнику дається ґрунтовний аналіз сучасного стану інвестиційної та страхової політики України, розглядаються причини її спаду та пропонуються реальні шляхи стабілізації.
Праця сприятиме формуванню у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо кількісної оцінки якості економічних явищ і процесів, що відбуваються у страховій та інвестиційній діяльності.