Умные бизнес-показатели - Флепс Боб

19 декабря 2009 | Категория: Учебная литература » Менеджмент | Просмотров: 3858

Умные бизнес-показатели - Флепс Боб

Описание книги:
Настоящее издание представляет систему, позволяющую принимать стратегические решения, основанные на анализе фактов и данных. Эта система объясняет, как повысить функциональность бизнеса или отдельного предприятия, учитывая его индивидуальные характеристики и избегая при этом метода проб и ошибок. Умные бизнес-метрики помогут вам понять ключевые факторы, стимулирующие эффективность деятельности вашей компании, научат правильно определять цели и системы измерений вашего бизнеса и принимать операционные и финансовые решения.Інноваційний менеджмент - Микитюк П.П.

19 декабря 2009 | Категория: Учебная литература » Менеджмент | Просмотров: 8595

Інноваційний менеджмент - Микитюк П.П.

Описание книги:
Цей навчальний посібник охоплює всі теми, передбачені програмою нормативної дисципліни "Інноваційний менеджмент" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" напрямку підготовки "Менеджмент" В навчальному посібнику розглядаються теоретичні і методологічні основи управління процесами інноваційного розвитку господарюючих суб'єктів, особливості організаційних форм інноваційних компаній, їхня тактика і політика на різних етапах життєвого циклу виробів і організацій. Значна увага приділена питанням прогнозування, планування і забезпечення досягнення бажаних результатів, що сприяють інноваційному розвитку підприємств з обліком зовнішніх і внутрішніх факторів середовища. Наприкінці кожного розділу наводяться контрольні запитання. У посібнику також вміщено тести для перевірки знань студентів та термінологічний словник.
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів вузів, підприємців і керівників-практиків, яких цікавлять проблеми інноваційного менеджменту.Инвестиционный менеджмент - Бочаров В. В.

7 декабря 2009 | Категория: Учебная литература » Менеджмент | Просмотров: 4662

Инвестиционный менеджмент - Бочаров В. В.

Описание книги:
В учебном пособии рассматриваются различные формы инвестиций в основной капитал и ценные бумаги предприятий и корпораций. Приводятся источники и порядок финансирования капитальных вложений, методы оценки инвестиционных проектов. Излагаются принципы и методы управления инвестиционным портфелем, оценки финансовых рисков и регулирования портфельных инвестиций. Предназначено для студентов и аспирантов экономических вузов и бизнес - школ, а также специалистов, работающих в органах финансово - кредитной системы, на предприятиях и в коммерческих организациях.Налоговый менеджмент - Барулин Сергей

7 декабря 2009 | Категория: Учебная литература » Менеджмент | Просмотров: 5525

Налоговый менеджмент - Барулин Сергей

Описание книги:
В учебном пособии рассматривается теория налогового менеджмента, изучаются особенности государственного и корпоративного налогового менеджмента.
Для студентов вузов экономических специальностей, аспирантов и преподавателей, слушателей системы дополнительного образования, органов государственной власти, менеджеров предприятий, а также для широкого круга лиц, интересующихся вопросами управления налогами.Стратегический менеджмент - Петров Александр

10 ноября 2009 | Категория: Учебная литература » Менеджмент | Просмотров: 9727

Стратегический менеджмент - Петров Александр

Описание книги:
В книге предложена авторская трактовка изложения теоретических вопросов и практических проблем стратегического управления предприятием. Дается анализ современных подходов к различным проблемам стратегического менеджмента, включая процессы стратегического планирования и реализации стратегии.
Учебник предназначен для студентов, обучающихся по специальностям направлений "Экономика" и "Менеджмент", а также практических работников, которые связаны с процессом разработки и реализации стратегии фирмы.
Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов России по образованию в области менеджмента в качестве учебника по специальности "Менеджмент организаций".Управління якістю - Вакуленко А. В.

3 октября 2009 | Категория: Учебная литература » Менеджмент | Просмотров: 5926

Управління якістю - Вакуленко А. В.

Описание книги:
кожної теми курсу (методичні вказівки до вивчення теми, плани семінарських занять, дискусійні питання, задачі та завдання для самостійного опрацювання, завдання для самоконтролю, літературу, рекомендовану до вивчення), критерії оцінювання знань студентів з дисципліни, словник основних термінів.
Для студентів вищих навчальних закладів, які самостійно вивчають дисципліну «Управління якістю».Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління - Кулицький С. П.

19 марта 2009 | Категория: Учебная литература » Менеджмент | Просмотров: 21458

Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління - Кулицький С. П.

Описание книги:
На сучасному етапі суспільного розвитку підвищуються вимоги до системи інформаційного забезпечення як запоруки ефективного управління підприємницькою, державною та громадсько-політичною діяльністю. Пропонований навчальний посібник присвячений основам ефективної організації інформаційної діяльності у сфері управління. Викладений теоретико-методичний матеріал є синтезом фундаментальних положень кібернетики, інформатики, лінгвістики, психології, економіки тощо. Розглянуто загальні механізми і досвід інформаційної діяльності в різних сферах та галузях.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також менед-жерів-практиків.