Економіка підприємства. Збірник практичних задач і ситуацій - Покропивний С. Ф.

19 декабря 2009 | Категория: Учебная литература » Экономика предприятий | Просмотров: 16458

Економіка підприємства. Збірник практичних задач і ситуацій - Покропивний С. Ф.

Описание книги:
У збірнику представлено практичні завдання та ситуації з усіх основоположних розділів економіки підприємства, методичні вказівки щодо розв’язування задач та аналізу ситуацій, а також відповіді до практичних завдань. Навчальний посібник призначено для аудиторних занять і самостійного вивчення дисципліни «Економіка підприємства», набуття практичних навичок прийняття науково обґрунтованих господарськоуправлінських рішень на підставі конкретних економічних розрахунків. У другому, переробленому та доповненому виданні головну увагу приділено завданням і практичним ситуаціям з організації, управління та регулювання діяльності підприємства, фінансово-економічної результативності й загальної ефективності виробництва, а також з антикризової системи господарювання.
Для студентів економічних вузів і факультетів ІІІ — ІV рівня акредитації, бакалаврів, слухачів магістерських програм усіх фахових спрямувань, керівників, менеджерів, підприємців, які здійснюють виробничу, посередницьку, інноваційну, консалтингову та інші види діяльність у сучасних бізнес-структурах ринкового середовища.Економіка підприємства - Покропивний С. Ф.

23 ноября 2009 | Категория: Учебная литература » Экономика предприятий | Просмотров: 52130

Економіка підприємства - Покропивний С. Ф.

Описание книги:
У підручнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання формування й розвитку економіки підприємства. Наведено загальну організаційно-економічну характеристику підприємства як суб’єкта господарювання. Докладно висвітлено питання формування та використання ресурсів підприємства — персоналу, матеріальних і нематеріальних активів, інвестиційних ресурсів. У другому, переробленому і доповненому виданні головну увагу звернуто на інноваційні процеси організацію та регулювання діяльності підприємства, фінансово-економічні результати й загальну ефективність виробництва, а також на антикризову систему господарювання.
Для студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів (майбутніх бакалаврів, спеціалістів), слухачів магістерських програм, а також учнів середніх освітніх установ економічного спрямування. Підручник буде корисним також для слухачів центрів перенавчання та підвищення кваліфікації працівників підприємств (організацій).Організація управління промисловим підприємством - Бабічев М. П.

3 июля 2009 | Категория: Учебная литература » Экономика предприятий | Просмотров: 4239

Організація управління промисловим підприємством - Бабічев М. П.

Описание книги:
Посібник охоплює всі основні питання навчальної програми курсу «Основи управління промисловим» підприємство за спрямуванням «Менеджмент промислових підприємств». Згідно з основними програмними темами матеріал розбито на вісім розділів, усі підрозділи яких побудовані за єдиним принципом. Спочатку стисло подаються головні теоретичні відомості, далі пропонуються типові завдання, контрольні запитання. Наприкінці вміщено варіанти завдань для блочно-модульного контролю знань, а також терміно-логічний словник та список рекомендованої літератури.Розвиток малого підприємництва в Україні - Шпак В. І.

19 марта 2009 | Категория: Учебная литература » Экономика предприятий | Просмотров: 5435

Розвиток малого підприємництва в Україні - Шпак В. І.

Описание книги:
Пропонований доробок висвітлює економічні процеси, пов'язані зі становленням та функціонуванням малого бізнесу в Україні на прикладі Української видавничо-поліграфічної компанії, показує розвиток підприємництва у видавничо-поліграфічній та рекламній сферах в умовах перехідної економіки. Тема охоплює економічні процеси в Україні на макро- і мікро-рівнях, документи й матеріали, що відображають становлення й розвиток малого та середнього бізнесу на перехідному етапі економіки, кон'юнктуру й розвиток вітчизняного ринку видавничо-поліграфічних та рекламних товарів і послуг, досвід вітчизняних і зарубіжних підприємств у цій сфері.
Для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, майбутніх підприємців, тих, хто тільки розпочинає власну справу, бізнесменів, а також для всіх, хто цікавиться проблемами розвитку підприємництва.Економіка підприємства - Макаровська T. П

10 марта 2009 | Категория: Учебная литература » Экономика предприятий | Просмотров: 10900

Економіка підприємства - Макаровська T. П

Описание книги:
У пропонованому навчальному посібнику розглядаються діяльність сучасного підприємства як суб'єкта ринкових відносин, його ресурсне забезпечення, інфраструктура та організація виробничого процесу, а також основні фінансово-економічні результати діяльності в контексті сучасного законодавства щодо структурної перебудови, сучасної інноваційної та інвестиційної політики, державного регулювання економіки.
Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів післядипломної освіти і працівників, які займаються проблемами виробничого менеджменту і підприємництва.Антикризисное управление - Чернявский А. Д.

9 марта 2009 | Категория: Учебная литература » Экономика предприятий | Просмотров: 4040

Антикризисное управление - Чернявский А. Д.

Описание книги:
В учебном пособии изложены наиболее актуальные вопросы антикризисного управления в современных условиях. Рассмотрены теоретические основы антикризисного управления, методы предкризисного и антикризисного управления, особенности кадрового менеджмента в кризисных ситуациях. Предлагаемый материал является логическим продолжением основных положений теории и практики управленческих дисциплин с учетом особенностей заочной формы обучения.
Для студентов всех форм обучения, преподавателей, руководителей предприятий всех форм собственности и предпринимателей.Экономика малого предприятия - Гражданкина Елена

19 января 2009 | Категория: Учебная литература » Экономика предприятий | Просмотров: 4458

Экономика малого предприятия - Гражданкина Елена

Описание книги:
В данной книге рассматривается предприятие как рационально действующая единица; формы предприятий, их производственная и организационная структура; типа производства, их характеристика; основные и оборотные средства; трудовые ресурсы; нормирование и оплата труда; маркетинговая деятельность предприятия; издержки производства и себестоимость продукции, услуг; ценообразование; оценка эффективности деятельности предприятия; бизнес-план и др.
Книга предназначена для экономистов, бухгалтеров, студентов и преподавателей экономических факультетов, а также для всех, кто интересуется вопросами экономики предприятия.